Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Galatským 6Praktické důsledky spasení

1Bratři a sestry, kdyby byl nějaký člověk předem přistižen v nějakém přestoupení, vy duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý z vás pozor na sebe, abys snad i ty nebyl pokoušen.2Neste tíhu života jedni druhých, a tak zcela naplníte Kristův princip.3Neboť pokud si někdo myslí, že je někdo – nic není a je v zajetí pokřivených představ o sobě.4Avšak ať každý zkoumá své dílo. Tehdy bude mít chloubu s ohledem jen na sebe, a ne s ohledem na druhé lidi.5Neboť každý ponese svůj náklad.
6Ať se ten, kdo je ústně vyučován slovu, podílí ve všem dobrém s tím, kdo ho ústně vyučuje.7Nemylte se, nad Bohem nebude nikdo pohrdavě ohrnovat nos. Neboť co člověk zaseje, to i sklidí.8Protože ten, kdo zasévá do těla, sám bude z těla sklízet duševní rozklad. Kdo však rozsévá do Ducha, z Ducha sklidí věčný život.9Konejme dobro a neslábněme v tom. Vždyť budeme ve svůj čas sklízet, ne slábnout. 10Proto tedy: Dokud máme čas, konejme dobro vůči všem lidem, avšak hlavně vůči těm, kteří patří do domácnosti víry.

Závěr

11Podívejte, jak rozsáhlou písemnost jsem vám napsal svou rukou! 12Ti, kteří chtějí vypadat dobře v těle, ti na vás naléhají, abyste se dali obřezat – jenom proto, aby nebyli pronásledováni pro kříž Ježíše Krista. 13Vždyť dokonce ti, kteří jsou obřezáni, sami zákon nezachovávají, ale chtějí vás nechat obřezat, aby se mohli pochlubit vaším tělem. 14Avšak ohledně mě: Kéž se nestane, abych se chlubil, leda v kříži našeho Pána Ježíše Krista, skrze který je pro mě svět ukřižován, a já jsem ukřižován pro svět. 15Vždyť obřízka nic není, ani neobřízka – ale nové stvoření. 16A těm, kteří pochodují podle tohoto pravidla, říkám: Ať na nich spočine pokoj a milosrdenství; a také na Božím Izraeli. 17Nakonec: Ať mi nikdo nezpůsobuje trápení, neboť na svém těle nosím Ježíšovy stopy. 18Bratři a sestry, milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem. Amen.