Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 17Ježíšova modlitba

1Když to Ježíš řekl, pozdvihl Svoje oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle. Oslav Svého Syna, aby Tvůj Syn oslavil Tebe,2tak jako jsi Mu dal moc nad každým tělem, aby mohl dát věčný život všem, které jsi Mu dal.3Toto je věčný život: Aby poznali Tebe, jediného pravého Boha, a Toho, kterého jsi poslal: Ježíše Krista.4jsem Tě oslavil na zemi: dokonal jsem dílo, které jsi Mi dal, abych ho vykonal.5A nyní oslav Ty Mě, Otče, u Sebe tou slávou, kterou jsem měl u Tebe dříve, než byl svět.
6Zjevil jsem Tvoje jméno lidem, které jsi Mi dal ze světa. Byli Tvoji a dal jsi je Mně; a Tvoje slovo zachovali.7Nyní poznali, že všechno, co jsi Mi dal, je od Tebe.8Protože jsem jim předal slova, která jsi Mi dal. A oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od Tebe; a uvěřili, že jsi Mě poslal Ty.9Za ně prosím, neprosím za svět, ale za ty, které jsi Mi dal, protože jsou Tvoji. 10A všechno Moje je Tvoje a všechno Tvoje je Moje – a v nich jsem oslaven. 11Již nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a Já odcházím k Tobě. Svatý Otče, ty, které jsi Mi dal, zachovej je ve Tvém jménu, aby byli jedno, jako jsme my jedno. 12Dokud jsem byl s nimi na světě, zachoval jsem je v Tvém jménu – ty, které jsi Mi dal. Střežil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě syna zatracení, takže se naplnilo Písmo. 13Ale nyní přicházím k Tobě, a toto říkám na světě, aby měli v sobě naplnění Mojí radosti. 14jsem jim dal Tvoje slovo a svět je nenáviděl, protože nejsou ze světa, jako Já nejsem ze světa. 15Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze světa, jako Já nejsem ze světa. 17Posvěť je v pravdě; Tvoje slovo je pravda. 18Jako jsi Mě poslal na svět, tak i Já jsem je poslal na svět. 19A Já posvěcuji sám Sebe za ně, aby i oni byli posvěceni v pravdě.
20Neprosím pouze za ně, ale prosím také za ty, kteří uvěří ve Mně skrze jejich slovo, 21aby všichni byli jedno, jako Ty, Otče, ve Mně a Já v Tobě, aby také oni byli v nás a aby svět uvěřil, že jsi Mě poslal Ty. 22A Já jsem jim dal slávu, kterou jsi Mi dal, aby byli jedno, jako i my jsme jedno 23 – Já v nich a Ty ve mně, aby byli v dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi Mě poslal Ty a miluješ je tak, jako miluješ Mě.
24Otče, chci, aby i ti, které jsi Mi dal, byli se Mnou tam, kde jsem Já, a aby se dívali na Moji slávu, kterou jsi Mi dal, protože jsi Mě miloval před založením světa. 25Spravedlivý Otče, Tebe svět nepoznal, ale Já jsem Tě poznal a tito lidé poznali, že jsi Mě poslal Ty. 26A udělal jsem jim Tvoje jméno známé, a ještě je známé udělám, aby láska, kterou jsi Mě miloval, byla v nich, a Já abych byl v nich.“