Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 5Hlásání evangelia ve slabosti i v moci

1Neboť víme, že pokud bude zničen stan našeho pozemského domu, máme od Boha stavbu (která není udělána lidskou rukou) – věčný dům v nebesích. 2Vždyť v tomto domě vzdycháme, a přitom toužíme být oblečeni do našeho obydlí z nebe –3pokud ovšem budeme shledáni oblečení, a nebudeme shledáni nazí.4Vždyť my, kteří jsme v tomto stanu, zatíženi životem vzdycháme, protože nechceme být svlečeni, ale chceme být oblečeni tak, aby to smrtelné bylo pohlceno životem. 5Ten, kdo nás k tomu uzpůsobil, je Bůh, který nám dal zálohu Ducha.6Proto jsme vždy dobré mysli s vědomím, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme mimo domov od Pána.7Vždyť chodíme životem skrze víru, a ne skrze to, co má nějakou podobu.8Jsme však dobré mysli a máme větší zalíbení v tom, že budeme mimo domov, pryč z těla, a budeme doma s Pánem.
9Kvůli tomu se také usilovně snažíme být vůči Němu přijatelní, ať jsme doma v těle, nebo mimo domov těla. 10Vždyť se my všichni musíme ukázat před Kristovou soudní stolicí, aby si každý odnesl to, co udělal skrze tělo – ať dobro či zlo.

Služba smíření

11Protože tedy známe posvátnou úctu před Pánem, přesvědčujeme lidi a jsme známí Bohu. A doufám, že jsme známí i ve vašem svědomí. 12Vždyť vám znovu nedoporučujeme sami sebe, ale dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli odpověď pro ty, kteří se chlubí tváří, a ne myslí. 13Vždyť pokud jsme ohromeni, je to pro Boha; pokud jednáme se zdravou myslí, je to pro vás. 14Neboť nás silně motivuje Kristova láska, takže soudíme toto: Protože Jeden zemřel za všechny, potom tedy zemřeli všichni. 15Zemřel za všechny, aby žijící již nežili sami sobě, ale Tomu, který za ně zemřel a vstal z mrtvých.
16Proto od tohoto času už nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme poznali Krista podle těla, nyní Ho již podle těla neznáme. 17Proto pokud je někdo v Kristu, je nové stvoření. To staré pominulo, hle: všechno nastalo nové.
18To všechno je z Boha, který nás zcela usmířil vůči Sobě prostřednictvím Ježíše Krista, a dal nám službu usmíření. 19 Vždyť Bůh byl v Kristu, když zcela usmířil svět vůči Sobě, nepočítaje těm lidem jejich přestoupení. A toto slovo usmíření uložil v nás. 20 Jsme tedy na místě Kristových vyslanců. Jakoby vás Bůh skrze nás vybízel – prosíme vás na místě Kristově: Buďte zcela usmířeni vůči Bohu! 21Vždyť Toho, který nepoznal hřích, namísto nás udělal hříchem, abychom se my v Něm stali Boží spravedlností.