Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Petrova 4Život Božího lidu mezi pohany

1Pokud Kristus za nás trpěl v těle, také vy se vybavte stejným myšlením. Neboť Ten, který trpěl v těle, skoncoval s hříchem,2abyste již zbývající čas života v těle nežili podle lidských chtíčů, ale podle Boží vůle.3Vždyť jste již dost v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů v otevřených oplzlostech, chtíčích, opilství, pitkách, hodech a v nezákonném modlářství.4V tom jsou překvapeni, protože s nimi neběžíte do stejného proudu rozhazovačnosti, a urážejí vás.5Tito lidé vydají počet Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. 6Vždyť proto bylo kázáno evangelium i nyní již mrtvým, aby žili podle Boha v Duchu, třebaže byli v těle podle lidí souzeni.
7Přiblížil se konec všeho. Buďte zdravé mysli a střízliví k modlitbám. 8Nadto mějte mezi sebou vroucí lásku, protože láska přikryje množství hříchů.9Buďte mezi sebou pohostinní, a to bez reptání. 10Podle toho, jak každý přijal dar milosti, jedni druhým služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. 11Pokud někdo mluví, ať mluví tak, jako Boží slova. Pokud někdo slouží, ať slouží tak, jako ze síly, kterou ho zásobuje Bůh, aby byl ve všem oslaven Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva i moc na věky věků. Amen.

Zkoušky a pronásledování

12Milovaní, nebuďte překvapeni tím požárem pokušení mezi vámi, který vám nastává – jakoby nastalo něco podivného. 13Ale když se podílíte na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se veselili a radovali také při zjevení Jeho slávy. 14Pokud jste uráženi v Kristově jménu, jste blahoslavení, protože na vás spočívá Duch slávy, Boží Duch. U nich je vskutku urážen, ale u vás je oslavován.
15Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo jako ten, který se plete do cizích věcí. 16Pokud však někdo trpí jako Kristovec, ať se nestydí, ale ať oslavuje Boha v tomto jménu. 17Protože je čas, aby začal soud od Božího domu. Pokud však začíná soud nejprve od nás, jaký potom bude konec těch, kteří neposlouchají Boží evangelium? 18A pokud bude spravedlivý člověk stěží spasen, kde se ocitne bezbožný a hříšný člověk? 19Proto ti, kteří trpí podle Boží vůle, ať v dobrokonání předloží své duše věrnému Stvořiteli.