Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 17Soud nad prostitutkou

1A přišel jeden z těch sedmi andělů majících sedm misek, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti soud té veliké prostitutky, která sedí na mnoha vodách,2se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili ti, kteří bydlí na zemi.“
3A v Duchu mě odnesl do pustiny a uviděl jsem ženu sedící na šarlatové šelmě, která byla plná rouhavých jmen a měla sedm hlav a deset rohů.4Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem, byla ozdobená zlatými šperky, drahými kameny a perlami. Ve své ruce měla kalich plný ohavností a nečistot svého smilstva.5A na jejím čele bylo napsáno tajemství: ‚Veliký Babylón, matka prostitutek a ohavností země.‘6A uviděl jsem ženu, která byla opilá z krve svatých lidí a z krve Ježíšových svědků. Když jsem ji uviděl, divil jsem se velikým údivem.
7Anděl mi řekl: „Proč se divíš? Řeknu ti tajemství té ženy a šelmy, která ji nese a má sedm hlav a deset rohů.8Šelma, kterou jsi viděl, byla a není, a má vystoupit z abyssu a jít do zatracení. A budou se divit ti, kteří přebývají na zemi (jejichž jména nejsou zapsána v knize života od založení světa), uvidí, že ta šelma byla a není, a znovu přijde.
9Zde je potřeba mít mysl, která má moudrost: Sedm hlav je sedm hor (na kterých ta žena sedí) a sedm králů. 10Pět padlo, jeden je a další ještě nepřišel. A až přijde, musí zůstat jen nakrátko. 11A šelma, která byla a není, je tím osmým králem a je z těch sedmi králů. A jde do zatracení.
12Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale jako králové přijmou pravomoc na jednu hodinu spolu se šelmou. 13Ti mají jeden úmysl a svou moc a pravomoc dají šelmě. 14Ti budou válčit s Beránkem a Beránek nad nimi dobude vítězství, protože je Pán pánů a Král králů; a dobudou vítězství i ti, kteří jsou s Ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní.“
15Řekl mi: „Vody, které jsi viděl – tam, kde sedí ta prostitutka – jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. 16Těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma budou tu prostitutku nenávidět, udělají ji opuštěnou a nahou a sní maso jejího těla. A úplně ji spálí v ohni. 17Neboť Bůh jim vložil do mysli, aby vykonali Jeho úmysl; a oni vykonali jeden úmysl a dali své království šelmě, dokud nebudou dokončena Boží slova. 18A ta žena, kterou jsi viděl, je to veliké město, které má královskou moc nad králi země.