Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Tesalonickým 2O příchodu Pána

1Bratři a sestry, ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho společného shromažďování na základě Jeho osoby:2Žádáme vás, abyste ve vašich myslích nebyli rychle otřeseni ani nebyli vystrašeni, buď skrze ducha, nebo skrze slova či skrze dopis, který je údajně od nás – jakoby Pánův den už nastal.3Ať vás nikdo žádným způsobem zcela neoklame, protože nenastane Pánův den, dokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ‚člověk protizákonnosti‘, ten syn zatracení.4Ten se bude stavět do opozice a povyšovat se nad všechno, čemu se říká Bůh či je předmětem uctívání, takže usedne do Boží svatyně a ustanoví, že je samotným Bohem.
5Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, když jsem byl ještě s vámi?6A nyní víte, co ho drží zpět, až do svého času, kdy bude zjeven.7Vždyť to tajemství protizákonnosti již působí, dokud Ten, kdo ho nyní drží zpět, nebude z prostředku vzat.8A tehdy bude zjeven ten Protizákonný, kterého Pán Ježíš zabije dechem Svých úst a zničí Svým ukázáním se při Svém příchodu.9Zničí toho, jehož příchod je podle satanovy činnosti s veškerou mocí, znameními, lživými zázraky 10a s každým klamem nespravedlnosti vůči těm, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli spaseni. 11A kvůli tomu na ně Bůh pošle činnost podvodu, aby uvěřili lži 12a aby byli tak souzeni všichni, kteří neuvěřili pravdě, ale měli zalíbení v nespravedlnosti.
13Bratři a sestry Pánem milovaní, ohledně vás: Jsme stále povinni Bohu děkovat, že vás Bůh od počátku vybral ke spáse v posvěcení ducha a víry v pravdu. 14Povolal vás skrze naše evangelium k tomu, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. 15Bratři a sestry, proto stůjte a držte se tradic, které jsme vás naučili prostřednictvím slov nebo prostřednictvím našeho dopisu. 16On, náš Pán Ježíš Kristus, a náš Bůh Otec (který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčnou útěchu a dobrou naději), 17ať povzbudí vaše mysli a utvrdí vás v každém dobrém skutku i slovu.