Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Filemonovi

1Pavel, vězeň Ježíše Krista, a náš bratr Timoteus, píší našemu milovanému spolupracovníkovi Filemonovi,2naší sestře Apfii, našemu spoluvojákovi Archippovi a církvi ve tvém domě:3Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
4Děkuji svému Bohu vždy, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách.5Slyším totiž o vaší lásce a víře, kterou máte vůči Pánu Ježíši a vůči všem svatým.6Prosím, aby se společenství vaší víry stalo efektivní díky poznání všeho dobrého, které je ve vás v Ježíši Kristu.7Máme velikou radost a povzbuzení z vaší lásky, protože skrze tebe, bratře, bylo dáno odpočinutí pocitům svatých lidí.
8Ačkoli mám v Kristu úplnou svobodu ti rozkázat, co se sluší,9skrze lásku raději prosím, já, jako starý Pavel (v současné době i vězeň Ježíše Krista): 10Prosím tě za své dítě Onezima, kterého jsem porodil ve svých poutech. 11Ten byl kdysi neužitečný, nyní je však tobě i mně užitečný. 12Posílám ti ho zpět – on je mojí citovou záležitostí. 13Jeho si přeji ponechat u sebe, aby mi sloužil místo tebe, když jsem v poutech evangelia. 14Nechtěl jsem však udělat nic bez tvého úmyslu, aby tvoje prokázání dobra nebylo podle vynucení, ale dobrovolné. 15Možná právě proto byl od tebe na čas oddělen, abys ho navždy přijal zpět – 16již ne jako otroka, ale více než otroka – jako milovaného bratra. Je hlavně milovaný mnou, avšak tím více i tebou – jak v těle, tak v Pánu. 17Pokud mě máš za společníka, přijmi ho jako mě.
18Pokud by ti však nějak ublížil či pokud je ti něco dlužen – započítej mi to na účet. 19Já, Pavel, píši svou vlastní rukou: ‚Já ti to proplatím.‘ Abych ti nemusel připomenout, že mi také dlužíš sám sebe. 20Ano, bratře: Mám od tebe v Pánu výhodu. Dej tedy v Kristu odpočinutí mým pocitům.
21Jsem přesvědčen o tvojí poslušnosti, píši ti s vědomím, že uděláš i nad to, co jsem řekl. 22Zároveň mi však připrav ubytování. Doufám, že skrze vaše modlitby vám budu navrácen. 23Pozdravují tě Epafras (můj spoluvězeň v Ježíši Kristu) 24a moji spolupracovníci Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš. 25Milost Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem. Amen.
[Napsáno z Říma Filemonovi a posláno po služebníku domácnosti Onezimovi.]