Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Marek 1Jan Křtitel

1Počátek evangelia Ježíše Krista, Božího Syna:
2Jak je psáno v prorocích:


‚Hle, posílám Svého posla před Tvojí tváří,
který připraví před Tebou Tvoji cestu.

3Hlas volajícího v pustině:
Připravte Pánovu cestu,
vyrovnejte Jeho stezky.‘


4Objevil se Jan, který křtil v pustině a kázal křest změně myšlení v lítosti, který vede k odpuštění hříchů.5Přicházeli k Němu lidé z celé judské krajiny i z Jeruzaléma. Všichni vyznávali své hříchy a nechávali se od něj v řece Jordánu pokřtít.6Jan byl oblečen do oděvu z velbloudí srsti a kolem svých beder měl kožený opasek. Jídával kobylky a med divokých včel.7A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než já. Nejsem hoden se ani sklonit a rozvázat řemínek u Jeho sandálů.8Vskutku: Já vás křtím vodou, On však vás však bude křtít v Duchu svatém.“
9Toto se stalo v těch dnech: Ježíš přišel z galilejského Nazareta a byl od Jana křtem ponořen do Jordánu. 10A hned, jak vystoupil z vody, uviděl roztržená nebesa a Ducha jako holubici sestupujícího do Něj. 11Z nebe zazněl hlas: „Ty jsi Můj milovaný Syn, v Tobě mám zalíbení.“ 12A hned Ho Duch vyvedl do pustiny. 13Byl v pustině čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. Byl tam s divokou zvěří a sloužili Mu andělé.

Ježíš získává učedníky

14Po Janově uvěznění Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium Božího království. 15Říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. V lítosti změňte myšlení a věřte v evangelium.“ 16A když procházel kolem Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak hází do moře sítě. Byli totiž rybáři. 17Ježíš jim řekl: „Pojďte za Mnou a způsobím, že se stanete rybáři lidí.“ 18A hned opustili své sítě a následovali Ho.19Kousek poodešel a uviděl Jakuba, syna Zebedea, a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě. 20A hned je povolal. Oni zanechali svého otce Zebedea v lodi s najatými služebníky a šli za Ním.

Ježíš uzdravuje

21Vešli do Kafarnaum. Hned v sobotu Ježíš vešel do synagogy a vyučoval. 22Byli ohromeni Jeho vyučováním, protože je vyučoval jako Mající moc, a ne jako učitelé zákona. 23V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Ten vykřikl: 24„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský?! Přišel jsi nás zničit?! Znám Tě, vím, kdo jsi: Ten Svatý Boží!!“ 25Ježíš mu pohrozil: „Zmlkni a vyjdi z něj!“ 26Nečistý duch jím zalomcoval a s hlasitým křikem z něj vyšel. 27Všichni byli v úžasu, takže se ptali jeden druhého: „Co je to za nové učení? Dokonce s mocí rozkazuje nečistým duchům a oni Ho poslouchají!“ 28A pověst o Něm se hned rozšířila po celém okolí Galileje.
29A hned vyšel ze synagogy a přišel s Jakubem a Janem do domu Ondřeje a Šimona. 30Šimonova tchyně však ležela a měla horečku. A hned Mu o ní řekli. 31Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozdvihl ji. Horečka ji opustila a obsluhovala je. 32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k Němu všechny nemocné a ty, kteří byli posedlí démony. 33A celé město se shromáždilo přede dveřmi 34a Ježíš uzdravoval mnoho nemocných lidí, kteří trpěli rozmanitými chronickými onemocněními, a vyhnal mnoho démonů. A démonům nedovoloval mluvit, protože Ho znali; [věděli, že je to Kristus].
35Brzy ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal, vyšel ven a šel na opuštěné místo a tam se modlil. 36Šimon a ti, kteří byli s Ním, po Něm pátrali. 37Když Ho našli, řekli Mu: „Všichni Tě hledají.“ 38Řekl jim: „Pojďme jinam: Do okolních venkovských měst, abych i tam kázal. Vždyť kvůli tomu jsem přišel.“ 39A šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.
40Přišel k Němu jeden malomocný člověk a prosil Ho; padl na kolena a řekl Mu: „Pokud chceš, můžeš mě očistit.“ 41Ježíš, pohnut soucitem, natáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci. Buď čistý.“ 42Když mu to řekl, hned od něj odešlo malomocenství a byl očištěn. 43Ježíš ho přísně napomenul a hned ho poslal pryč. 44Řekl mu: „Hleď, abys nikomu nic neříkal. Ale jdi, ukaž se kněžím a obětuj za své očištění to, co nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ 45On však vyšel a začal to slovo velice rozhlašovat a rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vstoupit do města, ale pobýval na pustých místech mimo města. A lidé k Němu přicházeli ze všech stran.