Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jakub 4Hádky ve společenství

1Odkud jsou mezi vámi války a odkud boje? Nepochází snad z vašich smyslných tužeb, které ve vašich orgánech vykonávají vojenskou službu?2Toužíte, ale nemáte. Zabíjíte a žárlíte, ale nejste schopni ničeho dosáhnout. Dohadujete se a válčíte, ale nemáte, protože nežádáte.3Žádáte, ale nic neobdržíte, protože žádáte špatně – abyste to utratili za vaše smyslné touhy.
4Cizoložníci a cizoložnice! Copak nevíte, že přátelství světa je nepřátelství vůči Bohu? Pokud tedy chce být někdo přítel světa, je ustanoven za nepřítele Boha.5Nebo myslíte, že Písmo nadarmo říká: ‚Závistivě touží Duch, který v nás přebývá‘?6Avšak ještě větší dává milost. Proto je psáno: ‚Bůh se staví proti povýšeneckým, ale poníženým dává milost.‘ 7Podřiďte se proto Bohu a postavte se na odpor vůči ďáblu – a uteče od vás.8Přijďte blíž k Bohu a On přijde blíž k vám. Očisťte si ruce a posvěťte mysl, dvojdušní lidé!9Buďte utrápení, naříkejte a plačte. Vás smích ať se obrátí v nářek a vaše radost ať se obrátí ve sklíčenost. 10Ponižte se před Pánem – a povýší vás.
11Nemluvte špatně jeden o druhém. Ten, kdo mluví špatně o bratrovi či sestře, nebo soudí svého bratra či sestru, mluví špatně o zákonu a soudí zákon. Pokud však soudíš zákon, nejsi vykonavatel zákona, ale soudce. 12Je jeden Zákonodárce a Soudce – On má moc spasit i zahubit. Kdo jsi však ty, že soudíš svého bližního?

Řeč proti boháčům

13Nyní přejdu k vám, kteří říkáte: ‚Dnes a zítra půjdeme do toho a toho města a strávíme tam rok. Budeme obchodovat a získávat peníze.14Vy ale nevíte, co bude zítra! Jaký je váš život? Je pouze párou, která se na malou chvíli objeví, ale pak zmizí. 15Místo toho řekněte: ‚Pokud bude Pán chtít a budeme žít, budeme dělat to či tamto.‘ 16Nyní se však ve své pýše chlubíte. Všechna taková chlouba je zlá. 17Pokud tedy víte, co je dobré dělat, ale neděláte to, je to váš hřích.