Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ










«
»
1.Korintským 1



Úvod

1Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista skrze Boží vůli, a bratr Sosthenes, píší2Boží církvi, která je v Korintu, posvěceným v Ježíši Kristu a povolaným svatým spolu se všemi, kteří na jakémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána svého i našeho:
3Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista.4Stále za vás děkuji svému Bohu kvůli Boží milosti, která je vám dána v Ježíši Kristu.5Děkuji Bohu, že jste v Něm ve všem obohaceni: V každém slovu i v každém poznání6podle svědectví Krista, které je ve vás utvrzeno.7Takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a toužebně očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista.8On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez viny ve dni našeho Pána Ježíše Krista.9Věrný je Bůh, jehož prostřednictvím jste povoláni do společenství Jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 10Bratři a sestry, vybízím vás, skrze jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a nebyly mezi vámi roztržky, ale buďte spojeni stejnou myslí a stejným úmyslem.

Vnitřní rozdělení církve

11Moji bratři, vždyť mi lidé od Chloé o vás řekli, že jsou mezi vámi hádky. 12Mluvím o tom, že každý z vás říká: ‚Já jsem vskutku Pavlův!‘ ‚Avšak já jsem Apollův!‘ ‚Avšak já jsem Kéfův!‘ ‚Avšak já jsem Kristův!‘ 13Je snad Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo: Byli jste snad pokřtěni ve jméno Pavla?
14Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gaia, 15takže nikdo nemohl říct, že jsem křtil ve své jméno. 16Pokřtil jsem vlastně také rodinu ze Štěpánova domu; dál nevím, jestli jsem někoho jiného pokřtil. 17Vždyť Kristus mě neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to ne v moudrosti slov, aby nebyl vyprázdněn Kristův kříž.
18Neboť slovo kříže je vskutku bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, spaseným, je Boží mocí. 19Vždyť je psáno: ‚Zničím moudrost moudrých lidí a odmítnu učenost učených lidí.‘ 20Kde je moudrý? Kde je učitel zákona? A kde je řečník tohoto věku? Neudělal snad Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím? 21Vždyť když svět nepoznal v Boží moudrosti skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu prostřednictvím bláznivého kázání spasit ty, kteří věří.
22Vždyť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost, 23my však kážeme Krista ukřižovaného – Židům je to pohoršením a pohanům je to bláznovstvím; 24ale povolaným (jak Židům, tak i pohanům) je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 25Vždyť Boží bláznovství je moudřejší než lidé; a Boží slabost je silnější, než lidé.
26Bratři a sestry, pohleďte na vaše povolání: Není totiž mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. 27Ale Bůh si vybral to, co je na světě bláznivé, aby zcela zahanbil moudré; a Bůh si vybral to, co je na světě slabé, aby zcela zahanbil silné; 28a Bůh si vybral to, co je na světě neurozené, čím lidé pohrdají, dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je. 29To proto, aby se žádné tělo nemohlo před Boží tváří chlubit. 30Vy však jste z Něho v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, 31takže se stalo to, jak je to psáno: ‚Ten, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘