Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 8Sbírka pro Jeruzalém

1Bratři a sestry, oznamuji vám Boží milost, která byla dána církvím v Makedonii:2Ve veliké zkoušce pronásledování se jejich nadměrná radost a jejich hluboká chudoba rozrostla do bohatství jejich upřímnosti.3Dosvědčuji, že byli ochotní podle svých možností – dokonce i nad své možnosti!4S mnoha povzbuzeními nás prosili o sbírku – milost, aby mohli mít účast na službě pro svaté.5A udělali to nejen tak, jak jsme očekávali, ale nabídli sami sebe nejprve Pánu, a pak se skrze Boží vůli nabídli také nám.6Povzbudili jsme tedy Tita, aby u vás dokončil tuto milost tak, jako ji již dříve začal.7Ale jako se ve všem rozrůstáte (ve víře, řeči, poznání, veškeré snaze i ve vaší lásce k nám), tak se rozrůstejte i v této milosti.
8Nemluvím podle příkazu, ale prostřednictvím snahy druhých se snažím vyzkoušet ryzost vaší lásky.9Vždyť znáte milost našeho Pána Ježíše Krista, že byl bohatý, ale kvůli vám se stal chudým, abyste vy tou chudobou zbohatli. 10A k tomu vám dám radu: Vždyť je to užitečné pro vás, kteří jste tuto milost nejen dříve (od loňska) začali připravovat, ale také jste ji sami chtěli.11Nyní ji také dokončete, aby – jako jste byli odhodláni chtít, tak – jste ji také dokončili z toho, co máte. 12Vždyť pokud máte odhodlání předložit své dary (jak máte, a ne jak nemáte), tak je to přijatelné. 13Neboť to nemá být proto, aby druzí měli odpočinek a vy utrpení, ale má to být z rovnosti. 14V tomto přítomném období vašeho nadbytku můžete dávat těm, kdo mají nedostatek, tak aby i jejich nadbytek mohl být přínosem pro vás v čase nedostatku – takže nastane rovnost. 15Jak je psáno: ‚Kdo nasbíral mnoho, tomu nepřibylo, a kdo měl málo, neměl nedostatek.‘
16Avšak děkuji Bohu, který dal do Titovy mysli tu samou snahu ohledně vás, 17takže to povzbuzení přijal, a tím usilovněji a ochotněji odešel k vám. 18Spoluposlali jsme s ním bratra, který je chválen ve službě evangelia skrze všechny církve. 19A nejen to, ale byl také církvemi odhlasován zvedáním rukou za našeho spolucestovatele s touto milostí. Této milosti sloužíme ke slávě Samotného Pána a podle našeho odhodlání k vám.
20Vyhýbáme se tomu, aby někdo našel chybu v záležitosti té štědré sbírky, které sloužíme. 21Vždyť se staráme o dobro nejen před Pánem, ale také před lidmi. 22Spoluposíláme s nimi ještě našeho bratra, kterého jsme v mnoha zkouškách shledali jako usilovného. A nyní je ještě mnohem usilovnější pro velkou důvěru, kterou má k vám.
23Co se týče Tita: je to můj společník a spolupracovník vůči vám. Ohledně našich bratrů: jsou to apoštolové církví; jsou Kristovou slávou. 24Proto jim tedy ukažte vaši lásku a naše chlubení vámi, aby to bylo jasně ukázáno před ostatními církvemi.