Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 7Lepší velekněz

1Neboť ten Melchisedech (král Sálemu, kněz Nejvyššího Boha) se setkal s Abrahamem, který se vracel z drtivé porážky králů, a požehnal mu.2Tomu Melchisedechovi také Abraham ze všeho odměřil desátek. On je nejprve v překladu: ‚Král spravedlnosti‘ a potom i: ‚Král Sálemu‘, tj. ‚Král pokoje‘.3Bez otce, bez matky, bez rodokmenu a nemající ani počátek dnů ani konec života – je připodobněn Božímu Synu a zůstává knězem navěky.
4Hleďte, jak velký je Ten, jemuž i patriarcha Abraham dal desátek z kořisti.5A vskutku ti ze synů Léviho, kteří přijímají kněžský úřad, mají podle zákona přikázáno brát desátky od lidí, tj. od svých bratrů, ačkoliv i oni vyšli z Abrahamových beder.6Avšak ten Melchisedech, který nepochází z jejich rodokmenu, přijal desátek od Abrahama a požehnal tomu, který měl zaslíbení.7A není žádný spor ohledně toho, že níže postavenému je žehnáno od lépe postaveného. 8A zde přijímají desátky smrtelní lidé, tam však přijímá desátek někdo, o němž je svědectví, že žije.9A tak říkám toto slovo: Prostřednictvím Abrahama dal desátek i Lévi, který přijímá desátky. 10Vždyť když se s ním Melchisedech setkal, byl stále v bedrech otce.
11Pokud by byla dokonalost skrze levitské kněžství – vždyť lid k je tomu kněžství zavázán zákonem – proč by bylo ještě potřeba, aby povstal rozdílný kněz – podle řádu Melchisedechova – a nebyl jmenován podle řádu Áronova? 12Neboť pokud nastala změna kněžství, je nutné, aby nastala také změna zákona. 13Ten, o němž se toto říká, má podíl na rozdílném kmenu, ze kterého se nikdo nevěnoval službě u oltáře. 14Neboť je evidentní, že náš Pán vyšel z Judy, a ohledně tohoto kmenu Mojžíš neřekl nic o kněžství. 15A je to ještě více zřejmé, pokud povstal podle podobnosti Melchisedechovy rozdílný kněz, 16který není učiněn podle zákona tělesného přikázání, ale podle moci nezničitelného života. 17Neboť se svědčí: ‚Ty jsi knězem na věky podle řádu Melchisedechova.‘ 18Neboť tím se ruší předchozí přikázání kvůli slabosti a neužitečnosti toho přikázání.19Vždyť zákon nic nepřivedl k dokonalosti, uvádí však lepší naději, skrze kterou se přibližujeme k Bohu.
20A to tím více, že to nebylo bez přísahy – neboť oni se stali bez přísahy kněžími, 21On se však stal knězem s přísahou skrze Toho, který o Něm řekl: ‚Pán přísahal a nebude litovat: ‚Ty jsi knězem na věky podle řádu Melchisedechova.‘ 22– tím spíše se stal Ježíš také ručitelem lepší smlouvy. 23A ohledně nich – mnozí se stali kněžími, protože smrt bránila, aby kněžími zůstávali. 24Protože však On zůstává na věky, má nezměnitelné kněžství. 25Proto může cele spasit ty, kteří se skrze Něj přibližují Bohu. Navždy žije, aby se za ně přimlouval.
26Neboť takový velekněz je pro nás vhodný: zbožný, nevinný, neznečištěný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, 27pro kterého není nutné (jako u veleknězů na každý den) obětovat nejdříve za své hříchy a pak za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když sám Sebe obětoval. 28Neboť zákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají slabost, avšak slovo přísahy, které bylo po zákoně, ustanovuje za velekněze Syna, který se stal dokonalým na věky.