Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Janova 2Chození ve světle

1Moje děťátka, toto vám píši, abyste nehřešili. A pokud by někdo zhřešil – máme u Otce Obhájce: spravedlivého Ježíše Krista.2On je usmiřující obětí za naše hříchy, avšak ne jen za naše, ale i za hříchy celého světa.3A v tom poznáme, že jsme Ho poznali: Pokud zachováváme Jeho přikázání.4Ten, kdo říká: ‚Poznal jsem Ho‘ – a Jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda.5Avšak kdo Jeho slovo zachovává, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou.6Kdo říká, že v Něm zůstává, musí sám také chodit tak, jako chodil On.
7Milovaní, nepíši vám nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli [od počátku].8A opět vám píšu nové přikázání, které je pravdou v Něm i ve vás, protože tma pomíjí a pravdivé světlo již svítí.9Kdo říká, že je ve světle, a nenávidí svého bratra či sestru, je dosud ve tmě. 10Kdo miluje svého bratra či sestru, zůstává ve světle a není v něm svod k hříchu. 11Ale kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí. A neví, kam jde, protože mu tma oslepila jeho oči.
12Děťátka, píši vám, že jsou vám odpuštěny hříchy skrze Jeho jméno. 13Otcové, píši vám, že jste poznali Toho od počátku. Mladíci, píši vám, že jste přemohli toho zlého. 14Děti, napsal jsem vám, že jste poznali Otce. Otcové, napsal jsem vám, že jste poznali Toho od počátku. Mladíci, napsal jsem vám, že jste silní, že Boží slovo ve vás zůstává a že jste přemohli toho zlého.
15Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Pokud někdo miluje tento svět, není v něm Otcova láska. 16Protože všechno, co je ve světě – chtíč těla, chtíč očí a pýcha života – není z Otce, ale ze světa. 17A svět i jeho chtíč pomíjí, avšak ten konající Boží vůli zůstává na věčnost.

Aktuální situace v církvi

18Děti, je období posledního času. A jako jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se i nyní objevilo mnoho antikristů. Z toho víme, že je období posledního času. 19Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Vždyť pokud by byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby bylo zjeveno, že nejsou všichni z nás. 20A vy máte pomazání od Svatého a znáte všechno. 21Nepsal jsem vám, protože neznáte pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež není z pravdy. 22Kdo je lhář, pokud ne ten, kdo zapírá, že Ježíš je Kristus? To je antikrist – ten zapírá Otce i Syna. 23Každý, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. 24Ať ve vás zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Pokud ve vás zůstane to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu a v Otci.
25A toto je zaslíbení, které nám On slíbil: Věčný život. 26Toto jsem napsal ohledně těch, kteří vás svádí na scestí. 27A ve vás zůstává pomazání, které jste od Něho přijali. A nepotřebujete, aby vás někdo vyučoval, ale to pomazání vás vyučuje ohledně všech věcí, je pravdivé a není to lež. Jak vás vyučilo, tak v něm zůstávejte.
28A nyní, děťátka, zůstávejte v Něm, abychom – až se objeví – měli smělou důvěru a nestyděli se před Ním při Jeho příchodu. 29Pokud víte, že je spravedlivý; víte také, že každý, kdo koná spravedlnost, je z Něho narozen.