Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Efezským 5Žijte jako děti světla

1Staňte se tedy – jako milované děti – Božími napodobovateli.2A choďte v lásce – stejně jako i Kristus miloval nás a vydal sám Sebe kvůli nám jako oběť a obětní dar Bohu v aromatické příjemné vůni.3Avšak smilstvo, jakákoliv nečistota či chamtivost ať nejsou mezi vámi ani jmenovány, jak se to sluší u svatých lidí.4Ani nic zahanbujícího, hloupé řeči a nízké nemravné žertování, které se nesluší, ale raději děkujte.5To přece víte a znáte, že žádný smilník, nečistý člověk ani chamtivec, který je modloslužebníkem, nebude mít dědictví v království Kristově a Božím.6Ať vás nikdo neoklame prázdnými slovy, protože kvůli tomu přichází Boží hněv na syny úmyslné nevěry.
7Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky; 8kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu a chodíte životem jako děti světla:9vždyť ovoce světla je ve veškeré dobrosrdečnosti, spravedlnosti a pravdě. 10Zkoumejte, co je přijatelné vůči Pánu, 11a nemějte společný podíl na neužitečných skutcích temnoty, spíše je usvědčujte. 12Vždyť o tom, co se u nich děje v skrytu, je hanba i jen mluvit. 13Ale všechno, co je usvědčováno, je zviditelněno světlem. Neboť všechno, co je zviditelněno, je světlo. 14Proto Písmo říká: ‚Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých. A zazáří ti Kristus.‘
15Proto důkladně dbejte na to, jak chodíte životem: nechoďte jako nemoudří, ale jako moudří, 16vykupujíce čas, protože dny jsou zlé. 17Kvůli tomu nebuďte hloupí, ale pochopte, co je Pánova vůle. 18A neopíjejte se vínem, ve kterém je rozhazovačnost, ale buďte naplněni v Duchu. 19Mluvte k sobě navzájem v žalmech, písních chvály a duchovních písních; prozpěvujíce si ve svých myslích zpívejte Pánu. 20Vždycky a kvůli každé záležitosti děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Výzvy k jednotlivým skupinám lidí

21Podřizujte se jeden druhému v Kristově úctě: 22ženy ať se podřizují svým mužům jako Pánu. 23Protože muž je hlavou ženy, jako je i Kristus hlavou církve; On je Spasitelem těla. 24Ale jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy jsou ve všem podřízeny svým mužům.
25Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám Sebe za ni vydal, 26aby ji mohl posvětit a očistit koupelí vody ve slovu. 27Tak mohl sám Sobě postavit slavnou církev, která nemá skvrnu, vrásku ani nic takového, ale postavit ji tak, aby byla svatá a neposkvrněná. 28Tak jsou také povinni muži milovat své ženy, jako svoje vlastní těla. Vždyť ten, kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 29Vždyť nikdo nikdy nenáviděl své tělo, ale vyživuje je a stará se o ně, jako i Kristus vyživuje a stará se o církev. 30Vždyť jsme orgány Jeho těla, jsme z Jeho masa a z Jeho kostí. 31‚Proto muž opustí otce a matku a připojí se ke své manželce. A ti dva budou do jednoho těla.‘ 32Toto je veliké tajemství, já však mluvím o Kristu a o církvi. 33Nicméně i vy: Ať každý z vás miluje svou ženu jako sám sebe. A žena ať má ke svému muži úctu.