Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 10Vyslání učedníků

1Svolal si Svých dvanáct učedníků a dal jim autoritu nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali všechna chronická onemocnění i všechny další nemoci.2Toto jsou jména dvanácti apoštolů: první Šimon (zvaný Petr), jeho bratr Ondřej, Jakub (syn Zebedea) a jeho bratr Jan,3Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matouš (výběrčí daní), Jakub (syn Alfeův) a Lebbeus (zvaný Tadeáš),4Šimon Kanánský a Juda z Kerijótu, který Ho pak vydal na smrt. 5Ježíš vyslal těchto dvanáct učedníků a dal jim tyto instrukce: „Nechoďte na cestu pohanů a nevstupujte do samařských měst.6Raději jděte k zahynulým ovcím izraelského domu.7Jděte a kažte: ‚Přiblížilo se nebeské království.‘8Uzdravujte nemocné, očišťujte malomocné, u mrtvých způsobujte vzkříšení a u posedlých vyhánějte démony. Zadarmo jste obdrželi, zadarmo dejte.9Neopatřujte si do svých opasků zlato, stříbro, ani měděné mince.
10Na cestu si neberte koženou brašnu, dvě tuniky, sandály či hůl – neboť pracovník je hoden svojí obživy. 11A do jakéhokoli města či vesnice byste vstoupili, vyptávejte se místních lidí, kdo je v něm hoden. A tam zůstaňte, dokud neodejdete. 12A když budete vcházet do domu, pozdravte ten dům. 13Pokud toho bude ten dům hoden, ať na něm spočine váš pokoj. Pokud však toho ten dům není hoden, ať se váš pokoj vrátí zpět k vám. 14A kdokoli by vás nepřijal a neuposlechli by vaše slova, vyjděte z toho domu či z toho města a vytřepejte prach z vašich nohou. 15Amen, říkám vám: V den soudu bude snesitelněji sodomské a gomorské zemi, než tomu městu.
16Hle: Posílám vás jako ovce v prostředku území vlků. Buďte proto moudří jako hadi a nevinní jako holubice. 17Dávejte si však pozor na lidi! Neboť vás budou vydávat k soudu před sanhedriny a do synagog, kde vás budou bičovat. 18A kvůli Mně budete vedeni před guvernéry a před krále – na svědectví jim i pohanům. 19Když vás vydají k soudu, nebuďte znepokojeni ohledně toho, jak a co byste měli mluvit. V tu chvíli vám bude dáno to, co byste měli mluvit. 20Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce mluví ve vás. 21Vydá na smrt bratr svého bratra a otec své dítě. A děti povstanou proti rodičům a vydají je na smrt. 22A budete všemi lidmi nenáviděni kvůli Mému jménu, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám: Nedokončíte všechna izraelská města, než přijde Syn člověka. 24Učedník není nad svého mistra, ani otrok nad svého pána. 25Je dostatečné, když se služebník stane jako jeho mistr a otrok bude jako jeho pán. Pokud hospodáře nazvali belzebubem, čím více budou nazývat belzebubem členy jeho domácnosti? 26Proto se jich nebojte. Neboť není nic přikrytého, co by nemělo být odhaleno, ani nic tajného, co by nemělo být uvedeno ve známost. 27Co vám říkám ve tmě, říkejte ve světle. A co slyšíte šeptem do ucha, kažte ze střech! 28A nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale nemohou zabít duši. Spíše se bojte toho, který může duši i tělo zničit v gehenně. 29Neprodávají se dva vrabci za assarion? A ani jediný z nich nespadne na zem bez vašeho Otce. 30Všechny vaše vlasy na hlavě jsou sečteny. 31Proto se nebojte; jste hodnotnější, než mnoho vrabců.
32Proto kdo Mě vyzná před lidmi, toho vyznám i Já před Svým Otcem, který je v nebesích. 33Ale kdo by Mě zapřel před lidmi, toho i Já zapřu před Svým Otcem, který je v nebesích. 34Nedomnívejte se, že jsem přišel uvrhnout na zem pokoj. Nepřišel jsem, abych na zem uvrhl pokoj, ale meč. 35Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni. 36A nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti.
37Kdo má rád otce či matku nade Mě, není Mě hoden. Kdo má rád syna či dceru nade Mě, není Mě hoden. 38Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje Mě, není Mě hoden. 39Kdo najde svou duši, ztratí ji; a kdo ztratí svou duši kvůli Mně, najde ji. 40Kdo přijímá vás, přijímá Mě; a kdo přijímá Mě, přijímá Toho, který Mě poslal. 41Kdo přijímá proroka ve jménu proroka, obdrží odměnu proroka; a kdo přijímá spravedlivého člověka ve jménu spravedlivého člověka, obdrží odměnu spravedlivého člověka. 42Kdokoli by dal napít jednomu z těchto nejmenších byť jen kalich studené vody – jenom proto, že to udělal ve jménu učedníka – amen, říkám vám: Nepřijde o svou odměnu.“