Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Efezským 4Posvěcený život

1Proto vás prosím, já, vězeň v Pánu: Choďte tak, abyste byli hodni toho povolání, kterým jste povoláni,2a s veškerou vnitřní pokorou, mírností a s trpělivostí se navzájem snášejte v lásce. 3Usilujte zachovat jednotu Ducha ve svazku pokoje.4Je jedno tělo a jeden Duch, stejně jako jste byli povoláni v jedné naději svého povolání.5Je jeden Pán, jedna víra, jeden křest,6jeden Bůh a Otec všech, který je nade vším, skrze všechno a ve všem.
7Každému z nás je dána milost podle míry Kristova daru.8Proto Písmo říká: ‚Vystoupil na výšiny, vyvedl zajaté zajatce a dal dary lidem.‘ 9Ale co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že nejprve sestoupil do nejnižších oblastí, totiž na zem? 10Ten, který sestoupil, je také Tím, který vystoupil vysoko nade všechna nebesa, aby všechno naplnil. 11A On dal vskutku některé za apoštoly, jiné za proroky, evangelisty, jiné za pastýře a učitele, 12aby připravil svaté k dílu služby, k vybudování Kristova těla, 13dokud všichni nedosáhneme jednoty víry a poznání Božího Syna, až do vyzrálého muže a do míry postavy Kristovy plnosti, 14abychom již nebyli jako děti, které jsou zmítány vlnami a odnášeni kdejakým větrem učení, lidskými podvody ve vychytralosti směřující k nastraženým podvodům. 15Ale jsme pravdomluvní v lásce a rosteme v každé oblasti do Toho, který je hlavou, totiž do Krista, 16ze kterého je celé tělo spojeno v celek a je spojeno dohromady skrze každý kloub podporující stabilitu – podle míry činnosti každé části – tím se způsobuje růst těla ke svému vlastnímu budování v lásce.

Žijte jako děti světla

17Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu: Již nechoďte tak, jako chodí pohané – v marnosti své mysli. 18Oni mají zatemnělé přemýšlení, přitom jsou odděleni od Božího života skrze nevědomost, která je v nich skrze zatvrzelost jejich mysli. 19Ti se stali bezcitnými a vydali se otevřené oplzlosti, aby s nenasytností dělali každý druh nečistoty. 20Vy však jste se tomu u Krista neučili! 21Pokud jste Ho tedy slyšeli a byli jste v Něm vyučeni podle takové pravdy, jaká je v Ježíši, říkám vám: 22Odložte to, co bylo podle dřívějšího způsobu života – starého člověka, který byl zkažený podle jeho klamných chtíčů; 23dále se obnovujte duchem vaší mysli 24a také si oblečte nového člověka, stvořeného podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25Proto ‚odložte lež a každý mluvte se svým bližním pravdu‘, protože jsme všichni navzájem orgány jednoho těla. 26Hněvejte se, a nehřešte – ať nad vaším podnícením k hněvu nezapadá slunce. 27Nedávejte ďáblu žádný prostor. 28Kdo krade, ať již nekrade, ale ať raději namáhavě pracuje. vykonává vlastníma rukama to, co je dobré, aby se měl z čeho sdílet s tím, kdo to potřebuje. 29Z vašich úst ať nevyjde žádné shnilé slovo, ale jen dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo ho slyší. 30A nezarmucujte Božího Ducha svatého, ve kterém jste zapečetěni do dne vykoupení. 31Veškerá hořkost, vztek, hněv, křik a rouhání ať jsou z vás odejmuty se všemi dalšími špatnostmi. 32Ale buďte k sobě navzájem dobrotiví, dobropocitní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.