Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 13Lepší život křesťanů

1Sourozenecká láska ať zůstává.2Nezapomínejte na pohostinnost. Neboť skrze ni někteří – třebaže to nevěděli – pohostili anděly.3Pamatujte na vězně (jako byste byli s nimi spoluvězněni) a na ty, kteří trpí zlem (jako ti, kteří jsou sami také v těle).4U všech ať je svatba hodnotná. A manželská postel ať je neznečištěna, vždyť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.5Váš způsob života ať je bezláskový k penězům. Buďte spokojeni s tím, co je. Neboť On řekl: ‚Nikdy tě nezanechám, ani tě neopustím.‘6Takže s dobrou myslí říkejme: ‚Pán je můj Pomocník, nebojím se. Co mi udělá člověk?‘
7Vzpomínejte na vaše vedoucí. Ti k vám mluvili Boží slovo – ty pozorně sledujte: jaký byl výsledek jejich způsobu života, a napodobujte jejich víru.8Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky.9Nenechte se svést rozmanitými cizími učeními. Neboť je dobré mít mysl utvrzenou milostí, ne předpisy o jídle, jimiž si neprospěli ti, kteří podle nich chodili.
10Máme oltář, ze kterého mají právo jíst ti, kteří vykonávají posvátnou službu ve svatostánku. 11Neboť těla zvířat, jejichž krev za hřích je prostřednictvím velekněze přinášena do svatyně, jsou úplně spalována za táborem. 12Skrze to i Ježíš, aby posvětil lid skrze Svou krev, trpěl za branou. 13Proto vycházejme k Němu ven za tábor, nesouce jeho pohanění. 14Vždyť zde nemáme zůstávající město, ale usilovně hledáme to budoucí město. 15Skrze Něj tedy stále přinášejme Bohu oběť chvály, tj. ovoce rtů, vyznávajíce Jeho jméno. 16Nezapomínejte však na dobrokonání a na společenství, neboť takové oběti se Bohu líbí. 17Mějte důvěru ve své vedoucí a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kteří budou vydávat počet. Vracejte jim to, aby to mohli dělat s radostí a ne s povzdechy, neboť to by pro vás nebylo k užitku.
18Modlete se ohledně nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když se ve všem chceme chovat správně. 19Tím více vás však vyzývám, abyste to dělali – tak abych se k vám brzo navrátil.

Lepší život křesťanů

20Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých pastýře ovcí (našeho Pána Ježíše, jež byl kvůli krvi věčné smlouvy ustanoven Velikým) 21ať vás připraví k vykonání Jeho vůle, dělající v nás to, co je před Ním přijatelné skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.
22Napomínám vás však, bratři a sestry: Snášejte to slovo napomenutí, vždyť jsem vám napsal jen prostřednictvím mála slov. 23Víte, že náš bratr Timoteus je již propuštěn. Pokud přijdu brzy, uvidím vás s ním. 24Pozdravujte všechny své vedoucí i všechny svaté. Pozdravují vás ti, kteří jsou z Itálie. 25Milost buď s vámi se všemi. Amen.
[Dopis byl napsán k Hebrejům a byl předán prostřednictvím Timotea.]