Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Petrova 3Kristův druhý příchod

1Milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním úplně probouzím vaše čisté přemýšlení,2 abyste pamatovali na slova, jež byla předpovězena svatými proroky, a na příkaz Pána a Spasitele, předaný vašimi apoštoly.3Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posmívači, kteří chodí podle svých vlastních chtíčů.4Přitom budou říkat: ‚Kde je ten Jeho zaslíbený příchod? Vždyť od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jako tomu bylo od počátku stvoření.‘5Neboť je jim to utajeno – když to chtějí – že nebesa existovala od pradávna a země byla ustanovena Božím slovem z vody a skrze vodu.6Skrze něž tehdejší svět zahynul, když byl zaplaven vodou.7Stejným slovem jsou současná nebesa i země uloženy k ohni a zachovány pro den soudu a zatracení bezbožných lidí.
8Milovaní, jedna věc ať vám však není utajena, že jeden den je u Pána jako tisíc let, a ‚tisíc let je jako jeden den.‘ 9Pán se nezpozdí s naplněním zaslíbení (jako to někteří lidé považují za pomalost), ale je k nám trpělivý a nechce, aby kdokoliv zahynul, ale chce, aby všichni přišli ke změně myšlení v lítosti.
10Avšak Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se spalujícím žárem rozplynou a země a její skutky nebudou nalezeny. 11Když se toto všechno takto rozplyne – jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožném chování vy, 12kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v hoření a prvky budou hořet spalujícím žárem a roztaví se. 13Podle Jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

Závěr

14Milovaní, proto když očekáváte tyto věci, usilujte o to, abyste Jím byli shledáni v pokoji, bez poskvrny a bez chyby. 15A trpělivost našeho Pána považujte za spásu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. 16Tak to také napsal i ve všech dopisech, ve kterých mluví ohledně těchto věcí. Jsou v nich těžko srozumitelná místa, která neučení a neupevnění lidé překrucují – jako i ostatní Písma – ke svému vlastnímu zatracení. 17Milovaní, protože je vám toto známo předem, uchraňte se toho, abyste byli svedeni podvodem těch nezákonných lidí a odpadli od vlastního základu.
18Vyzývám vás, abyste rostli v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Amen.