Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 4Spravedlnost z víry

1Což tedy řekneme? Co shledal Abraham, náš otec podle těla?2Vždyť pokud by byl Abraham ospravedlněn ze skutků, má chloubu, ale ne před Bohem.3Vždyť co říká Písmo? ‚Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno do spravedlnosti.‘ 4Avšak tomu, kdo vykonává činnost, není odměna počítána podle milosti, ale podle dluhu.5Avšak tomu, kdo nevykonává činnost, ale s důvěrou spoléhá na Toho, který ospravedlňuje bezbožného člověka, je jeho víra počítána do spravedlnosti.
6Stejně tak i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost odděleně od skutků. Píše:7‚Blahoslavení, kterým je prominuta protizákonnost a kterým jsou zakryty hříchy.8Blahoslavený muž, kterému Pán jistě nepočítá hřích.‘ 9Jsou tato blahoslavenství napsána pouze k obřezaným, nebo také k neobřezaným? Neboť říkáme: ‚Abrahamovi byla víra počítána do spravedlnosti.‘
10Jak mu tedy byla počítána? Když byl obřezán, nebo neobřezán? Nebyl v obřízce, ale byl v neobřízce. 11Znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti víry (když byl v neobřízce) k tomu, aby byl otcem všech věřících skrze neobřízku; a k tomu, aby také jim byla připočtena spravedlnost, 12a také aby byl otcem obřezaných, kteří nejsou jen z obřízky, ale také pochodují šlépějemi víry našeho otce Abrahama – víry, kterou měl v neobřízce.
13Vždyť Abrahamovi a jeho potomkům se nedostalo zaslíbení, že bude dědicem světa skrze zákon, ale skrze spravedlnost víry. 14Neboť pokud jsou dědici ti ze zákona, potom je víra vyprázdněna a zaslíbení je zrušeno. 15Zákon způsobuje Boží hněv, neboť kde není zákon, není ani přestupek. 16Proto je to dědictví z víry, aby bylo podle milosti, a také aby bylo to zaslíbení pevné pro celé potomstvo – nejen těm ze zákona, ale také těm z víry Abrahama, který je otcem nás všech, 17jak je psáno: ‚Ustanovil jsem tě otcem mnoha národů.‘ Je otcem před Tím, před nímž uvěřil, totiž Bohem, který oživuje mrtvé a povolává to, co není, jakoby to bylo.
18Ten Abraham uvěřil (navzdory za jeho života nesplněné naději) na základě naděje, aby se stal otcem mnoha národů podle toho, co bylo řečeno: ‚Tak bude tvoje potomstvo.‘ 19A stoletý Abraham nezeslábl ve víře: Nedíval se na své již umrtvené tělo, ani na Sářinu již umrtvené břicho, 20nezačal o Božím zaslíbení z nevíry pochybovat, ale posilněn vírou vzdal Bohu chválu. 21A byl si úplně jist tím, že co Bůh zaslíbil, to je mocen také udělat. 22Proto mu to také bylo počteno do spravedlnosti.
23To však nebylo napsáno pouze kvůli němu – že mu to bylo počteno do spravedlnosti24ale také kvůli nám (kterým to má být počteno do spravedlnosti), spoléhajícím na Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. 25On byl vydán na smrt kvůli našim přestoupením a vstal z mrtvých kvůli našemu ospravedlnění.