Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 15Podobenství o vinné révě a vinaři

1 „JÁ JSEM ta pravá vinná réva a Můj Otec je vinař.2Odřezává každou vinnou větev, která ve Mně nenese ovoce, a prořezává každou, která nese ovoce, aby nesla hojnější ovoce.3Vy jste již čisti pro slovo, které jsem vám řekl.4Zůstaňte ve Mně, a Já zůstanu ve vás. Jako vinná větev nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstává při kmenu vinné révy, tak ani vy nemůžete nést ovoce, pokud ve Mně nezůstanete.
5Já JSEM ten kmen vinné révy a vy jste vinné větve. Kdo zůstává ve Mně a Já v něm, ten nese mnoho ovoce, protože beze Mě nemůžete dělat nic.6Pokud ve Mně někdo nezůstane, bude vyhozen ven jako vinná větev a uschne. Pak se ty vinné větve shromažďují a házejí do ohně, a shoří. 7Pokud ve Mně zůstanete a pokud zůstanou Moje slova ve vás: Proste, o cokoliv chcete, a stane se vám to.8V tom bude Můj Otec oslaven, když ponesete mnoho ovoce. A stanete se Mými učedníky.
9Jako Otec miloval Mě, tak i Já jsem miloval vás. Zůstávejte v Mojí lásce. 10Pokud budete zachovávat Moje přikázání, zůstanete v Mojí lásce, jako jsem i Já zachoval přikázaní Mého Otce a zůstávám v Jeho lásce. 11To jsem vám řekl, aby Moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. 12Toto je Moje přikázání: abyste se navzájem milovali, jako jsem miloval vás.
13Nikdo nemá větší lásku než takovou, že by položil svou duši za své přátele. 14Vy jste Moji přátelé, pokud děláte, co jsem vám přikázal. 15Již vás nebudu nazývat otroky, protože otrok neví, co dělá jeho pán. Ale nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem kdy slyšel od Mého Otce. 16Vy jste si nevybrali Mě, ale Já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce, aby to vaše ovoce zůstalo a aby vám dal Otec všechno, zač byste Ho prosili v Mém jménu. 17To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali.

Nenávist světa

18Pokud vás svět nenávidí, vězte, že Mě svět nenáviděl dříve než vás. 19Kdybyste byli ze světa, svět by měl rád to, co je jeho. Ale protože nejste ze světa (ale Já jsem si vás ze světa vybral), proto vás svět nenávidí. 20Vzpomeňte na slovo, které jsem vám řekl: ‚Otrok není větší než jeho pán.‘ Pokud pronásledovali Mě, budou pronásledovat i vás; pokud zachovali Moje slovo, i vaše zachovají. 21Ale to všechno vám udělají kvůli Mému jménu, protože neznají Toho, který Mě poslal.
22Kdybych nepřišel a nic jim neřekl, neměli by hřích. Ale nyní nemají pro svůj hřích výmluvu. 23Kdo nenávidí Mě, nenávidí i Mého Otce. 24Kdybych mezi nimi neudělal skutky, které nikdo jiný neudělal, neměli by hřích. Ale nyní ty skutky viděli a nenáviděli Mě i Mého Otce. 25Takže se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich zákoně: ‚Nenáviděli Mě bez příčiny.‘ 26Až přijde Obhájce, kterého vám Já pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, Ten o Mně bude svědčit. 27Také vy budete svědčit, protože jste se Mnou od počátku.“