Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Lukáš 12Ježíš vyučuje službě i slovu

1V tom čase se začal shromažďovat desetitisícový zástup, takže lidé šlapali jeden po druhém. Ježíš začal nejprve říkat Svým učedníkům: „Dávejte si pozor na farizejský kvásek, tj. na jejich přetvářku,2protože neexistuje nic úplně skrytého, co nebude odhaleno, ani nic tajného, co nebude poznáno.3Proto co jste říkali ve tmě, to bude slyšeno ve světle. A co jste si v pokojích říkali šeptem do uší, to bude rozhlašováno ze střech.4Říkám vám, Svým přátelům: Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, a potom nemají, co by vám více udělali,5ale ukážu vám, koho se bát: Bojte se toho, který má moc vás po zabití uvrhnout do gehenny. Ano, říkám vám: toho se bojte.6Neprodává se snad pět vrabců za dva assariony? Avšak ani jediný z nich není před Bohem zapomenut.7Ale i vlasy na vaší hlavě jsou všechny sečteny. Nebojte se, jste hodnotnější než mnoho vrabců.
8 Říkám vám však: Ke každému, kdo by se ke Mně přiznal před lidmi, se také Syn člověka přizná před Božími anděly.9Kdo Mě však zapře před lidmi, bude zapřen před Božími anděly. 10A každému, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by se rouhal proti Duchu svatému, odpuštěno nebude. 11Když vás budou přivádět do synagog, k vládcům a mocným lidem, neznepokojujte se tím, jak anebo čím byste se obhájili, nebo co byste řekli. 12Vždyť Duch svatý vás v té chvíli naučí, co je zapotřebí říct.“
13Jeden člověk ze zástupu Mu řekl: „Mistře, řekni mému bratru, si se mnou rozdělí dědictví.“ 14On mu řekl: „Člověče, kdo Mě nad tebou ustanovil soudcem či rozhodčím?“ 15Řekl jim: „Mějte se na pozoru a vyhýbejte se veškeré chamtivosti, protože život člověka není v hojnosti jeho majetku.“ 16Řekl jim podobenství: „Jednomu bohatému člověku přineslo pole hojnost zisku. 17A uvažoval sám u sebe: ‚Co udělám, když nemám, kam shromáždit svou úrodu?‘ 18A řekl: ‚Udělám toto: Zbořím své sýpky a vystavím větší, kde shromáždím všechno své obilí a zásoby. 19A řeknu své duši: Duše, máš na mnoho let uložených mnoho zásob. Tak odpočívej, jez, pij a buď radostná.‘ 20Avšak Bůh mu řekl: ‚Ty krátkozraký! Ještě této noci si vyžádají zpět od tebe tvoji duši. A to, co jsi připravil – čí to bude?‘ 21Tak je to s tím, kdo si ukládá majetek, a není bohatý vůči Bohu.“
22Svým učedníkům řekl: „Kvůli tomu vám říkám: Nebuďte znepokojeni ohledně své duše – co byste jedli; ani nebuďte úzkostliví ohledně těla – čím byste se oblékli. 23Vždyť duše je víc než jídlo; a tělo víc než oděv. 24Pozorně přemýšlejte nad havrany, protože nesejí ani nesklízí, nejsou pro ně sýpky ani pokoje – a Bůh je krmí. Oč máte větší hodnotu vy než ptáci! 25A kdo z vás, znepokojených, je schopen přidat k délce svého života jeden loket? 26Pokud nemůžete ani to nejmenší – proč se znepokojujete ohledně zbývajících věcí? 27Pozorně přemýšlejte nad polními liliemi, jak rostou: Nevykonávají namáhavou práci ani nepředou. Avšak říkám vám: Ani Šalamoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jediná z nich. 28Pokud tedy Bůh tak dobře obléká trávu (která je dnes na poli a zítra se hodí do pece), oč víc obleče vás, malověrní! 29Neusilujte o to, co byste jedli nebo co byste pili; a nebuďte úzkostliví. 30Vždyť všechny tyto věci usilovně hledají národy tohoto světa. Avšak váš Otec ví, že to potřebujete. 31Ale hledejte Boží království, a všechny tyto věci vám budou přidány. 32Maličké stádo, neboj se, vždyť vašemu Otci se zalíbilo vám dát království. 33Prodávejte své majetky a dávejte příspěvky pro chudé. Udělejte si měšce, které nezestárnou: nevyčerpatelné shromaždiště v nebesích, kde se k nim nemůže přiblížit zloděj a kde je zcela nezkazí mol. 34Vždyť kde je tvoje shromaždiště, tam bude i tvoje mysl.
35 Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící. 36Buďte podobní lidem, kteří očekávají svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu otevřeli hned, jakmile přijde a zatluče. 37Blahoslavení ti otroci, které pán při svém příchodu najde v pohotovosti. Amen, říkám vám, že se přepásá a posadí je ke stolu. Pak přistoupí, aby je obsluhoval. 38A pokud přijde v druhé či třetí hlídce, a tak je najde – jsou blahoslavení! 39Toto však vězte, že kdyby hospodář věděl, v jakou chvíli přijde zloděj, byl by v pohotovosti a nedovolil by, aby jeho dům ten zloděj podkopal. 40Také vy buďte připraveni, protože Syn člověka přijde ve chvíli, kterou neznáte.“
41Petr řekl: „Pane, toto podobenství říkáš jen nám, nebo také všem lidem?“ 42Pán řekl: „Hle: Kdo je věrný a moudrý správce domácnosti, jehož by pán ustanovil nad svou domácností, aby jejím členům dával ve stanovený čas příděl jídla? 43Blahoslavený otrok, kterého jeho pán při příchodu najde, že to tak dělá. 44V pravdě vám říkám, že ho ustanoví nad veškerým svým majetkem. 45Pokud by si však ten otrok ve své mysli řekl: ‚Můj pán prodlévá s příchodem‘ – a začal by bít služebníky a mladé služebnice; a jíst, pít a opíjet se, 46pán toho otroka přijde v den, kdy to nečeká, a ve chvíli, kterou nezná. Oddělí ho a přidělí mu místo s nevěrnými. 47Ten otrok, který zná vůli svého pána a není připraven ani nekonal podle jeho vůle, bude velmi bit. 48Avšak ten otrok, který nezná vůli svého pána, a dělal to, co si zaslouží rány, bude bit méně. Od každého, kterému je mnoho dáno, bude mnoho hledáno; a komu bylo mnoho předloženo, od toho bude vyžadováno více.
49 Přišel jsem na zem uvrhnout oheň, a jak si přeji, aby se už vznítil. 50Ale křtem mám být pokřtěn, a jak jsem uvnitř svírán, dokud se ten křest nedokončí. 51Myslíte, že jsem přišel na zem dát pokoj? Ne, říkám vám, ale spíše rozdělení. 52Neboť již od této chvíle bude v jednom domě rozděleno pět osob: tři proti dvěma a dva proti třem. 53Bude rozdělen otec proti synu a syn proti otci; matka proti dceři a dcera proti matce; tchyně proti své snaše a snacha proti své tchyni.“
54Zástupům řekl: „Když vidíte, jak od západu vychází oblak, hned říkáte: ‚Přijde prudký déšť‘ – a tak se to i stává. 55Když vane jižní vítr, říkáte: ‚Bude spalující horko‘ – a stává se to. 56Pokrytci. Vzhled země a nebe umíte rozpoznat, ale jak to, že neumíte rozpoznat tento čas? 57Proč také sami od sebe nerozsuzujete, co je spravedlivé? 58Když jdeš se svým oponentem před vládce, přičiň se o propuštění od něho. Jinak tě povleče k soudci, soudce tě předá soudnímu zmocněnci a soudní zmocněnec tě vsadí do vězení. 59Říkám ti: Jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední lepto.“