Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Tesalonickým 4Napomenutí a povzbuzení

1Bratři a sestry, nakonec vás žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste chodili v tom, co jste od nás přijali, a líbili se tak Bohu. Jako v tom již chodíte, tak se v tom ještě více rozrůstejte.2Víte však, jaké jsme vám dali skrze Pána Ježíše instrukce.3Toto je Boží vůle: vaše posvěcení. Držte se dál od smilstva s vědomím,4jak si má každý z vás získat svou nádobu v posvěcení a cti,5ne ve vášnivém chtíči jako pohané, kteří neznají Boha.6A aby nikdo nepřekračoval stanovenou mez a neoklamal v této záležitosti svého bratra, protože co se týče všech těchto věcí – Pán je vykonavatelem pomsty. To jsme vám řekli předem a důrazně jsme to potvrdili.7Vždyť Bůh vás nepovolal do nečistoty, ale do posvěcení.8Proto kdo by to odmítl, neodmítá člověka, ale Boha. Ten vám také dává Svého Ducha svatého.
9Co se týče sourozenecké lásky: Není potřeba vám něco psát, vždyť jste ke vzájemné lásce sami vyučeni Bohem. 10A vskutku to děláte vůči všem bratrům a sestrám v celé Makedonii. Bratři a sestry, vyzýváme vás však, abyste se v tom stále více rozrůstali 11a usilovně se snažili vést klidný život, dělat si to svoje a pracovat vlastníma rukama – jak jsme vám to přikázali. 12To dělejte, abyste spořádaně chodili před těmi, kteří jsou mimo církev, a nic nepotřebovali.
13Nechci vás však nechat v nevědomosti ohledně těch, kteří zesnuli, abyste nebyli velmi smutní jako ti ostatní, kteří nemají naději. 14Pokud věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh i ty, kteří zesnuli, skrze Ježíše přivede s Ním. 15To vám říkáme v Pánově slovu, že my žijící budeme ponecháni na zemi až do příchodu Pána a nepředejdeme ty, kteří zesnuli. 16Vždyť Sám Pán s hlasitým zvukem, hlasem archanděla a zvukem Boží polnice sestoupí z nebe a nejprve budou vzkříšeni mrtví v Kristu. 17Potom my živí, kteří budeme ponecháni na zemi, budeme spolu s nimi Bohem pevně uchopeni v oblacích, abychom se ve vzduchu setkali s Pánem. Tak budeme navždy s Pánem. 18Proto se v těchto slovech navzájem povzbuzujte.