Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Marek 2Proti Ježíši začíná odpor

1Když po několika dnech opět vešel do Kafarnaum, rozneslo se, že je ve Svém domě. 2Hned se shromáždilo velké množství lidí, takže již nebylo místo ani přede dveřmi. A mluvil k nim slovo.3Tu k Němu přišli lidé a nesli ochrnutého člověka; nesli ho čtyři lidé.4Když se kvůli zástupu nebyli schopni k Němu přiblížit, rozebrali střechu domu nad místem, kde byl Ježíš. Odkryli strop a spustili lůžko, na kterém ležel ten ochrnutý člověk.5Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Dítě, odpouštějí se ti hříchy.“
6Seděli tam však někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých myslích:7„Proč tak mluví? Rouhá se! Vždyť kdo moc odpouštět hříchy – jedině sám Bůh!“8Ježíš Svým duchem hned poznal, že takto sami u sebe uvažují. A řekl jim: „Proč takto uvažujete ve svých myslích?9Co je snadnější: Říct ochrnutému člověku: ‚Odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říct: ‚Vstaň, vezmi své lůžko a choď‘? 10Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět hříchy…“ tu řekne ochrnutému člověku: 11 „Říkám ti: Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.“ 12On hned vstal, vzal své lůžko a přede všemi odešel, takže všichni lidé žasli a oslavovali Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli!“
13Ježíš pak opět šel podél moře a přicházel k Němu všechen zástup. A učil je. 14Procházel kolem a uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí na celnici. Řekl mu: „Následuj Mě.“ A on vstal a následoval Ho. 15Když Ježíš stoloval v jeho domě, stalo se, že s Ním a s Jeho učedníky stolovalo mnoho výběrčích daní a hříšníků. Vždyť jich bylo mnoho a následovali Ho. 16Když Ho učitelé zákona a farizeové uviděli, jak jí s hříšníky a výběrčími daní, řekli Jeho učedníkům: „Jak to, že jí a pije s hříšníky a výběrčími daní?“ 17Ježíš to uslyšel a řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat ke změně myšlení v lítosti spravedlivé lidi, ale hříšné.“
18Janovi učedníci a učedníci farizeů se často postili. Přišli a řekli mu: „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale Tvoji učedníci se nepostí?“ 19Ježíš jim řekl: „Jak se mohou spolusvatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají čas, ve kterém je ženich s nimi, nemohou se postit. 20Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich odejmut. A tehdy, v těch dnech, se budou postit.
21Na starý plášť přece nikdo nepřišívá záplatu z nového kusu látky. Jinak se od toho starého pláště ta výplň odtrhne – nová látka od staré látky – a trhlina se stane ještě horší. 22A nikdo nelije čerstvý hroznový nápoj do starých měchů, jinak ten hroznový nápoj měchy rozerve, hroznový nápoj se vylije a měchy jsou zničeny. Ale čerstvý hroznový nápoj se má dávat do nových měchů.“
23Když Ježíš v sobotu procházel skrze obilné pole, stalo se, že Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. 24Farizeové Mu řekli: „Podívej se: Dělají v sobotu to, co není dovoleno.“ 25Řekl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl nouzi a hladověl on i ti, kteří byli s ním? 26Jak za velekněze Abiatara vstoupil do Božího domu a jedl chleby předložení, které neměl dovoleno jíst nikdo kromě kněží? A jak dal i těm, kteří byli s ním?“ 27Řekl jim: „Sobota je učiněna kvůli člověku, a ne člověk kvůli sobotě. 28Proto je Syn člověka Pánem také soboty.“