Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 5Úvod k sedmi pečetím

1A uviděl jsem v pravici toho Sedícího na trůnu svitek popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi.2A viděl jsem silného anděla, který rozhlašoval velikým hlasem: „Kdo je hoden ten svitek otevřít a rozlomit jeho pečetě?!!“ 3A nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl ten svitek otevřít, ani se do něj podívat.4Velmi jsem plakal, protože nikdo nebyl shledán hoden toho, aby ten svitek otevřel a podíval se do něj.5Jeden ze starších mi řekl: „Neplač. Hle: Vítězství dobyl Lev z kmene Juda (Davidův kořen), aby otevřel svitek a jeho sedm pečetí.“6Viděl jsem uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed starších stojícího Beránka – jakoby zabitého – majícího sedm rohů a sedm očí, což je sedm Božích Duchů vyslaných do celé země.7Přišel a vzal ten svitek z pravice toho Sedícího na trůnu.
8A jakmile vzal svitek, ty čtyři živé bytosti a dvacet čtyři starších padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidla, což jsou modlitby svatých.9A zpívali novou píseň: „♪♫ Jsi hoden vzít svitek a otevřít jeho pečetě, protože jsi byl zabit a koupil jsi Bohu ve Své krvi lidi z každého kmenu, jazyku, lidu i národu, 10a udělal jsi je královstvím a kněžími našemu Bohu. A budou kralovat na zemi! ♪♫“
11A uviděl jsem a uslyšel hlas mnoha andělů kolem trůnu, těch živých bytostí a starších – a jejich počet byl deset tisíc desetitisíců a tisíce tisíců. 12Říkali velikým hlasem: „Hoden je ten zabitý Beránek obdržet moc, bohatství, moudrost, sílu, čest, slávu i požehnání!!“
13A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i v moři – všechno, co je v nich – jsem slyšel říkat: „Tomu Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest, sláva i moc na věky věků!!!“
14A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen…“ A ti starší padli a poklonili se Žijícímu na věky věků.