Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 6Lepší velekněz

1Proto opusťme počáteční vyučování Kristových slov a nesme se k dospělosti. Neklaďme znovu základy učení o změně myšlení v lítosti ohledně mrtvých skutků a víry na základě Boha,2vyučování ohledně křtů, pokládání rukou, vzkříšení z mrtvých a věčného soudu.3A to dělejme, pokud to Bůh dovolí.
4Neboť ty, kteří byli kdysi osvíceni, okusili nebeského daru, stali se účastníky Ducha svatého5a okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku,6a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ke změně myšlení v lítosti, když sami ze své vůle a s důrazem ukřižovávají Božího Syna a vystavují Ho veřejné hanbě.7Neboť země, která pije déšť (jenž na ni přichází) a rodí rostliny (které jsou užitečné těm, pro které je také obdělávána), dostává od Boha požehnaný podíl.8Když však přináší trní a bodláčí, je neosvědčená a blízko k prokletí. Jejím koncem je spálení.
9Milovaní, co se týče vás: Jsme přesvědčeni o tom lepším a majícím spásu – přestože i takto mluvíme. 10Neboť Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaše namáhavé dílo a lásku, kterou jste projevili vůči Jeho jménu, když jste sloužili a stále sloužíte svatým lidem. 11Avšak toužíme, aby každý z vás projevoval stejnou snahu k získání plné jistoty naděje, která bude až do konce, 12abyste se nestali lenivými, ale stali se napodobovatelé těch, kteří jsou skrze víru a trpělivost dědici zaslíbení.
13Když dal Bůh Abrahamovi slib a neměl nikoho vyššího, při kom by přísahal, takže‚přísahal při Sobě.‘ 14Řekl: ‚Požehnám ti požehnáním a rozmnožím tě rozmnožováním.‘ 15A tak trpělivě počkal a dosáhl toho zaslíbení. 16Neboť lidé přísahají při někom větším, než jsou oni sami; přísaha je potvrzením a jejich spor tím skončí. 17Když chtěl Bůh ještě hojněji ukázat dědicům zaslíbení nezměnitelnost Svého úmyslu, zprostředkoval to přísahou, 18abychom prostřednictvím těch dvou nezměnitelných záležitostí (ve kterých je nemožné, aby Bůh lhal) měli pevné povzbuzení. My, kteří jsme uprchli do bezpečí, abychom pevně uchopili předloženou naději, 19kterou máme jako kotvu duše, jistou a pevnou a vstupující až do toho vnitřního prostoru za oponu, 20kam kvůli nám vešel Ten, který nás předběhl, totiž Ježíš, který se stal navěky veleknězem podle řádu Melchisedecha.