Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Timoteovi 3Varování před falešnými učiteli

1Ber na vědomí, že v posledních dnech budou přítomny kruté časy.2Vždyť lidé budou sebemilující, penězomilující, budou to frajírci, budou povýšenečtí, rouhaví, neposlušní vůči rodičům, nevděční, nesvatí,3bezcitní, nesmířliví, ďábelští, postrádající sebekontrolu, divocí, nepřátelští vůči dobru,4zrádci, unáhlení, nafoukaní, spíš požitkomilující, než Bohamilující.5Mají určitou formu zbožného chování, ale moc této zbožnosti zapírají. A od takových lidí se odvracej.6Z této skupiny jsou ti, kteří vstupují do domů a podmaňují si hloupoučké ženy, které jsou obtíženy hříchy a vedeny rozmanitými vášněmi.7Tyto ženy se neustále učí a nikdy nejsou schopny přijít k poznání pravdy.
8Takovým způsobem, jakým se Jannes a Jambrés postavili na odpor vůči Mojžíšovi, takovým se staví na odpor i tito lidé vůči pravdě. Jsou v mysli zcela zkažení a jsou neosvědčení ve víře.9Ale nebudou již dále dělat pokrok, neboť jejich bezohlednost bude všem zcela evidentní, stejně jako tomu bylo u těch dvou.

Výzvy ke zbožnému životu

10Avšak ty jsi důsledně následoval moje učení, to, jak jsem tě vedl, moje záměry, moji víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, 11snášení perzekucí a utrpení, které se staly v Antiochii, v Ikonii a v Lystře. Jaké to perzekuce jsem snesl! Ale ze všech mě Pán vysvobodil.
12Také každý člověk, který touží žít zbožně v Ježíši Kristu, bude pronásledován. 13Avšak zlí lidé a svůdci budou dělat pokrok stále k horšímu. Budou svádět, ale přitom jsou sami svedeni.
14Ty však zůstávej v tom, co ses naučil a o čem ses přesvědčil s vědomím, od koho ses to naučil. 15A od miminka jsou ti známy posvátné písemnosti, které jsou schopny ti dát moudrost ke spáse skrze víru v Ježíše Krista. 16Celé Písmo je Bohem vdechnuté a je užitečné k vyučování, vnitřnímu přesvědčení, nápravě a výchově ve spravedlnosti, 17aby mohl být člověk stále připravený vůči Bohu – plné připravený vykonat jakýkoliv dobrý skutek.