Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 10Proč židé neuvěřili?

1Bratři a sestry, v mojí mysli mám dobrou vůli a prosbu k Bohu za ně, k jejich spáse.2Neboť jim vydávám svědectví, že mají Boží snaživost, ale ne podle poznání.3Vždyť neznají Boží spravedlnost a snaží se postavit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se Boží spravedlnosti.4Vždyť cílem zákona je Kristus, aby byl spravedlivý každý, kdo věří.
5Neboť Mojžíš píše o spravedlnosti ze zákona: ‚Člověk, který ty věci bude dělat, bude v nich žít.‘ 6Avšak spravedlnost z víry mluví takto: ‚Neříkej ve své mysli: ‚Kdo vystoupí do nebe?‘ – tj. přivést Krista dolů;7anebo: ‚Kdo sestoupí do hlubin abyssu?‘ – tj. přivést Krista nahoru, totiž z mrtvých. 8Ale co říká spravedlnost z víry? ‚Blízko tebe je slovo, ve tvých ústech a ve tvojí mysli.‘ – tj. slovo víry, které kážeme.9Protože pokud vyznáš, říkajíce ve svých ústech: ‚Ježíš je Pán‘, a pokud uvěříš ve své mysli, že Ho Bůh vzbudil z mrtvých, budeš spasen. 10Neboť myslí se věří k spravedlnosti, ale ústy se vyznává ke spáse. 11Vždyť Písmo říká: ‚Každý, kdo v Něj uvěří, nebude zahanben.‘ 12Neboť není rozdíl mezi Židem a Řekem, vždyť ten samý Pán je všech a je bohatý ke všem, kteří Ho vzývají. 13Vždyť ‚Spasen bude každý, kdo vzývá Pánovo jméno.‘
14Jak tedy mohou vzývat Toho, v Něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit Tomu, o Kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez kázajícího? 15A jak mohou kázat, pokud nebudou vysláni? Jak je psáno: ‚Jak příhodné jsou nohy těch, kdo kážou evangelium pokoje, těch, kdo kážou evangelium dobra.‘ 16Ale všichni neuposlechli evangelium, vždyť Izaiáš říká: ‚Pane, kdo uvěří naší zvěsti?‘ 17Takže víra je ze slyšení a slyšení je prostřednictvím Kristových výroků.
18Ale říkám: Vůbec o tom neslyšeli? Naopak, slyšeli. ‚Do celé země pronikl jejich hlas, až do dalekých končin obydleného světa pronikly jejich výroky.‘ 19Ale říkám: Copak to Izrael nepochopil? Už dříve Mojžíš řekl: ‚Podnítím u vás žárlivost na národ, který je ‚ne-národem‘, a to tím, že vás podnítím k hněvu vůči nechápajícímu národu.‘ 20Izaiáš je velmi odvážný, když říká: ‚Byl jsem nalezen těmi, kteří Mě nehledali; stal jsem se zjevným těm, kteří se Mě neptali.‘ 21Avšak o Izraeli říká: ‚Celý den jsem natahoval Svoje ruce k lidu neposlouchajícímu a mluvícímu proti Mně.‘