Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jakub 2Skutky

1Moji bratři a sestry, nemějte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista spojenou s přijímáním osob podle postavení.2Vždyť pokud se stane toto: Do vaší synagogy přijde muž se zlatým prstenem v jasně zářícím oblečení. Přijde však i chudý člověk ve špinavém oblečení.3Pohlédli byste na toho, který bývá oblečen do jasně zářícího oblečení, a řekli mu: ‚Posaď se zde, na toto pěkné místo‘; a tomu chudému člověku byste řekli: ‚Ty postůj támhle‘ nebo: ‚Sedni si na moji rohož.‘
4Nerozlišovali byste snad mezi sebou lidi a nestali jste se soudci se špatným myšlením?5Poslouchejte, moji milovaní bratři a sestry: Nevybral si snad Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a dědici království, které slíbil těm, kteří Ho milují?6Ale vy jste znevážili chudého člověka! Nejsou to snad bohatí, kteří s vámi zacházejí tvrdě a tahají vás před soudy?7Nerouhají se snad tomu dobrému Jménu, které bylo nad vámi vzýváno?
8Nicméně: Pokud naplňujete královský zákon, podle Písma: ‚Miluj svého bližního jako sebe‘ – dobře děláte.9Pokud však přijímáte osoby podle postavení, děláte hřích a zákon usvědčuje jako přestupníka. 10Vždyť kdo by zachoval celý zákon, ale v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. 11Vždyť Ten, kdo řekl: ‚Nezcizoložíš,‘ řekl také: ‚Nezavraždíš.‘ Pokud tedy necizoložíš, ale vraždíš, stáváš se přestupníkem zákona. 12Proto mluvte a jednejte jako ti, kteří budou souzeni prostřednictvím zákona svobody. 13Vždyť soud bez milosti je pro toho, kdo nejednal milosrdně. Milosrdenství je však povýšeno nad soud.
14Moji bratři a sestry: Co je platné, pokud někdo řekne, že má víru, ale nemá skutky? Může ho snad taková víra spasit? 15Pokud by nějaký bratr či sestra byli nazí a měli nedostatek denního jídla, 16a někdo z vás by jim řekl: ‚Odejděte v pokoji. Zahřejte se a nasyťte se‘ – ale nedal by jim to, co potřebují pro své tělo – co je to platné? 17Tak i víra: Pokud nemá skutky, je sama o sobě mrtvá.
18Ale někdo prohlásí: ‚Ty máš víru a já mám skutky.‘ Ukaž mi tu svou ‚víru bez skutků‘, a já ti ukážu svoji víru ‚ze skutků‘. 19Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře děláš. Ale tomu věří také démoni – a třesou se strachem! 20Ó, prázdný člověče! Chceš však vůbec vědět to, že víra bez skutků je neúčinná? 21Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? 22Vidíš, že jeho víra spolupracovala s jeho skutky a že ze skutků byla jeho víra přivedena k dokonalosti. 23A naplnilo se Písmo: ‚A uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno do spravedlnosti‘ a byl nazván Božím přítelem. 24Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry. 25Stejně i prostitutka Rachab: Nebyla snad ospravedlněna ze skutků, když přijala do domu posly a vyvedla je jinou cestou ven? 26Vždyť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.