Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Petrova 2Varování před falešnými proroky

1V lidu se v minulosti objevovali falešní proroci, jako také mezi vámi budou falešní učitelé, kteří budou tajně přinášet zatraceníhodné hereze a budou zapírat Svrchovaného Pána, který je vykoupil. Tím na sebe přivedou rychlé zatracení.2A mnoho lidí bude následovat jejich otevřené oplzlosti a kvůli nim budou lidé urážet cestu pravdy.3V chamtivosti vás budou obratně zformulovanými slovy finančně využívat.
Ale jejich soud odedávna nezahálí a jejich zatracení nepodřimuje.4Neboť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svázané v řetězech hluboké mrákoty je uvrhl do tartaru, aby byli střeženi k soudu.5Také starodávný svět neušetřil, ale zachoval jen Noeho (jednoho z osmi), veřejného hlasatele spravedlnosti, když přivedl na bezbožný svět potopu.6Také města Sodomu a Gomoru spálil na popel. Odsoudil je ke zkáze a dal tím odstrašující příklad budoucím bezbožníkům.7Vysvobodil však spravedlivého Lota, který byl sužován nezákonnostmi, jež byly v otevřené oplzlosti jejich způsobu života.8Vždyť tím, co viděl a slyšel (ty skutky protizákonnosti) ten spravedlivý člověk, když mezi nimi bydlel, trápil den za dnem svou spravedlivou duši.9Pán ví, jak zbožného člověka vysvobodit z pokušení, nespravedlivého člověka však zachová pro trest ke dni soudu. 10A to hlavně ty, kteří chodí za tělem ve znečištěném chtíči a opovrhují Panstvím.
Ti samolibí drzouni! Netřesou se nad tím, že by uráželi slávy, 11když ani andělé – kteří je převyšují silou a mocí – nevynášejí proti nim před Pánem potupný soud. 12Tito lidé se však jako nerozumná zvířata (narozená jako pouhá přírodní stvoření k zajetí a rozkladu) rouhají tomu, co neznají; ve svém rozkladu budou také zničeni. 13Bude jim ublíženo jako mzda za ubližování. Za potěšení považují denní luxus. Jsou skvrnou a hanbou. Libují si v luxusu a ve svých klamech, když s vámi spoluhodují. 14Oči mají plné cizoložství a neustálého hříchu. Vábí neupevněné duše, mysl mají vytrénovanou chamtivostí – jsou to děti prokletí! 15Ti opustili přímou cestu, zabloudili, následují cestu Baláma, syna Beorova, který miloval mzdu ublížení. 16Ale měl za svou protizákonnost pokárání. To němé zvíře podrobené břemenu promluvilo lidským hlasem a zabránilo prorokovu šílenství.
17Tito lidé jsou prameny bez vody, jsou to mlhy hnané větrným uragánem, je pro ně uchována [na věky] hluboká mrákota temnoty. 18Neboť mluví honosně, promlouvají slova marnosti a vábí v chtíčích těla otevřenými oplzlostmi ty, kteří jen maličko utíkají od těch žijících v bludu. 19Slibují svobodu těm, kteří jsou sami otroci duševního rozkladu. Vždyť čemu kdo podlehne, tím je také zotročen. 20Pokud totiž ti, kteří utekli od nečistot tohoto světa ve známosti našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, se do nich znovu zapletou a podlehnou jim, stanou se jejich poslední věci horší než dřívější. 21Vždyť lépe by jim bylo nepoznat cestu spravedlnosti, než když ji poznali a otočili se od svatého přikázání, které jim bylo předáno. 22Přihodilo se jim to, co říká toto pravdivé přirovnání: ‚Pes se vrátil ke svému zvratku,‘ a také: ‚vykoupaná svině se vrátila k válení v blátě.‘