Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 12EVANGELIUM A PROMĚNA ŽIVOTA

Mezilidské vztahy

1Bratři a sestry, proto vás vyzývám skrze Boží soucit: Přinášejte svoje těla jako oběť živou, svatou a přijatelnou vůči Bohu – to ať je vaše rozumná posvátná služba Bohu.2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se úplnou obnovou své mysli, abyste prozkoumali, jaká je Boží vůle, co je dobré, přijatelné vůči Bohu a dokonalé.
3Vždyť skrze milost, která mi byla dána, říkám každému, kdo je mezi vámi: Nepřemýšlejte nad to, než co je potřeba přemýšlet, ale přemýšlejte se zdravou myslí – podle toho, jakou míru víry Bůh rozdělil každému z vás.4Jako máme v jednom těle mnoho orgánů, ale všechny orgány nemají vykonávat ten samý úkol,5tak i nás je mnoho a jsme jedno tělo v Kristu. Ale jednotlivě jsme orgány jeden druhého.
6Máme rozdílné dary milosti podle milosti, která nám byla dána: Pokud má někdo proroctví, ať prorokuje úměrně své víře.7Anebo pokud má někdo službu, ať je ve službě. Anebo má někdo vyučování, ať je ve vyučování.8Anebo někdo povzbuzuje, ať je v povzbuzování; kdo má sdílení, ať sdílí upřímně; kdo je příkladným vedoucím, ať je ve snaze; kdo prokazuje milosrdenství, ať to dělá v radosti.
9Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, připojujte se k dobru. 10Oddaně se navzájem milujte sourozeneckou láskou, v úctě předcházejte jeden druhého. 11Vaše snaha se nezmenšuje, buďte aktivního ducha, otročte Pánu. 12Radujte se z naděje, v utrpení buďte trpěliví, setrvávejte na modlitbě. 13Podílejte se se svatými na jejich potřebách, následujte cestu pohostinství. 14Žehnejte svým pronásledovatelům; žehnejte a neproklínejte! 15Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. 16Buďte k sobě navzájem stejného přemýšlení. Nepřemýšlejte vysoko, ale nechte se vést obyčejným. Nebuďte moudří sami u sebe.
17Nikomu neodplácejte zlým za zlé; přitom se starejte o to, co je dobré před všemi lidmi. 18Pokud je to možné, tedy je to na vás: buďte pokojní vůči všem lidem. 19Milovaní, nemstěte sami sebe, ale dejte prostor Božímu hněvu, neboť je psáno: ‚Pomsta je Moje, odplatím Já, říká Pán.‘ 20Ale ‚pokud tvůj nepřítel hladoví, nasyť ho, a pokud žízní, dej mu napít. Vždyť když to uděláš, nasypeš na jeho hlavu žhavé uhlí.‘ 21Nedej se přemoci zlým, ale přemáhej zlo v dobru.