Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 16Závěr

1Doporučuji vám naši sestru Foibé, která je služebnicí církve v Kenchrejích,2abyste ji přijali v Pánu, jak se sluší na svaté, a asistovali já v tom, co by potřebovala v nějaké záležitosti. Vždyť byla pomocnicí mnoha lidem i mně samotnému.
3Pozdravte Prisku a Akvilu, moje spolupracovníky v Ježíši Kristu,4kteří pro moji duši riskovali svůj krk. Jim děkuji nejen já, ale také všechny církve z pohanů.5Pozdravte také církev v jejich domě. Pozdravte mého milovaného Epaineta, který je obětí prvních plodů v Malé Asii v Kristu.6Pozdravte Marii, která pro nás vykonala mnoho namáhavé práce. 7Pozdravte Andronika a Junii, moje příbuzné a spoluvězně, kteří jsou mezi apoštoly ceněni a kteří byli v Kristu Ježíši přede mnou.8Pozdravte Ampliata, mého milovaného v Pánu.9Pozdravte Urbana, našeho spolupracovníka v Kristu, a mého milovaného Stachya. 10Pozdravte Apela, který je osvědčený v Kristu. Pozdravte ty, kteří jsou z Aristobulovy domácnosti. 11Pozdravte mého příbuzného Herodiona. Pozdravte ty, kteří jsou z Narkisosovy domácnosti; kteří jsou v Pánu. 12Pozdravte Tryfainu a Tryfósu, kteří namáhavě pracují v Pánu. Pozdravte milovanou Persisu, která v Pánu vykonala mnoho namáhavé práce. 13Pozdravte Rufa, vyvoleného v Pánu, jeho matku, která je i mojí matkou. 14Pozdravte Asynkrita, Flegóna, Hermése, Patrobia, Hermase i další bratry, kteří jsou s nimi. 15Pozdravte Filologa a Julii, Nérea a jeho sestru, Olympase a všechny svaté, kteří jsou s nimi. 16Pozdravte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všechny Kristovy církve.
17Bratři a sestry, vybízím vás: Dávejte si pozor na ty, kteří způsobují roztržky a svody proti tomu učení, kterému jste se naučili. Odvracejte se od nich! 18Vždyť takoví lidé našemu Pánu Ježíši Kristu neotročí, ale otročí svému žaludku; a prostřednictvím uhlazených a rádoby požehnaných slov zcela oklamávají mysli nevinných lidí. 19Vždyť vaše poslušnost se dostala ke všem lidem. Proto se nad vámi raduji. Přeji si však, abyste byli moudří k dobru a nevinní ke zlu. 20Bůh pokoje brzy srazí satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.
21Pozdravují vás Timoteus, můj spolupracovník, Lukios, Jáson, Sosipatros, moji příbuzní. 22Pozdravuji vás v Pánu já, Teritos, který jsem psal tento dopis. 23Pozdravuje vás Gaius, který byl hostem mým i celé církve. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Kvartos. 24Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi. Amen.
25Tomu, který vás může utvrdit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista podle zjevení tajemství (jež bylo od věčných časů drženo v tichosti, 26nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká Písma podle příkazu věčného Boha oznámeno všem pohanům k poslušnosti víry), 27Tomu jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista na věky věků. Amen.
[Napsáno k Římanům z Korintu. Posláno prostřednictvím Foibé, služebnice kenchrejské církve.]