Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Timoteovi 6Řád v církvi

1Ti, kteří jsou pod jhem jako otroci, ať považují své vlastní svrchované pány za hodné veškeré úcty, aby nebylo opovrhováno Božím jménem a učením.2Ti, kteří mají své svrchované pány věřící, ať jimi neopovrhují, protože jsou bratři. Ale ať jim tím více otročí, protože jsou věřící a milovaní; a ať jim aktivně pomáhají dobrými skutky. Toto vyučuj a k tomu nabádej.

Láska k penězům

3Pokud někdo učí zcestné nauky a nepřichází ke zdravým slovům našeho Pána Ježíše Krista a k vyučování ohledně zbožného chování,4je nafoukaný a nic nechápe, ale onemocněl zbytečným debatováním a slovíčkařením. Z toho přichází závist, hádky, rouhání, podezíravost, zlo…5Tito lidé se zbytečně dohadují, jsou v mysli zcela zkažení, jsou zbaveni pravdy a domnívají se, že zbožné chování je prostředek k zisku. Od takových se drž dál.6Avšak velkým prostředkem k zisku je zbožné chování se soběstačností.
7Vždyť jsme si do tohoto světa nic nepřinesli a ani si nic nemůžeme odnést.8Postačí vám potraviny a pokrývky.9Ti, kdo chtějí zbohatnout, upadají do pokušení, pastí a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které lidi potápějí do zkázy a zatracení. 10Vždyť kořenem všeho zla je penězoláska. Někteří lidé se po ní natahovali a svedlo je to na scestí; zbloudili od víry a byli probodnuti mnohou bolestí.

Dobrý boj víry

11Boží muži, ty však od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožné chování, víru, lásku, trpělivost a mírnost. 12Usilovně zápas v dobrém boji víry a chop se věčného života. K němu jsi byl povolán; a vyznal jsi dobré vyznání před mnoha svědky. 13Nařizuji ti před Bohem (který všechno zachovává naživu) a Ježíšem Kristem (který vydal svědectví před Pontiem Pilátem dobrým vyznáním): 14Zachovej tento příkaz bez vady a bez poskvrny až do doby, kdy se ukáže Pán Ježíš Kristus, 15který se ukáže ve svůj čas. On jediný je Mocný, Král kralujících a Pán panujících. 16Jen On sám má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, Jeho nikdo z lidí neviděl a ani vidět nemůže. Jemu buď čest i věčná nadvláda. Amen.
17Bohatým lidem v tomto současném věku přikazuj: ‚Nemějte povýšenecké myšlení, ani nedoufejte v nejisté bohatství, ale doufejte v Boha, který nám všechno bohatě poskytuje k požitku.‘ 18Ať dělají dobro (a zbohatnou v dobrých skutcích), jsou velkorysí a ochotní k dávání. 19Tak si shromažďují dobrý základ pro budoucnost, aby dosáhli opravdového života.
20Ó, Timoteji, drž se toho, co ti bylo svěřeno, odvrať se od světských lidí, kecalů a rozporuplného učení, kterému se falešně říká ‚poznání‘. 21To někteří vyznávají, čímž se odchýlili od pravdy. Milost s vámi se všemi. Amen.
[První dopis Timoteovi byl napsán z Laodiceje, což je hlavní město provincie Frýgie Pacatiana.]