Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Galatským 1Úvod

1Píše Pavel (apoštol vyvolený ne od lidí ani prostřednictvím nějakého člověka, ale prostřednictvím Ježíše Krista a Boha, Otce Toho, kterého vzkřísil z mrtvých)2a ti všichni bratři, kteří jsou se mnou. Píšeme církvím v Galacii:3Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista,4Toho, který dal Sebe zástupně za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle Boha a našeho Otce.5Jemu buď sláva na věky věků. Amen.

Pavlova zkušenost s evangeliem

6Divím se, že se tak rychle obracíte od Toho, který vás povolal v Kristově milosti, do rozdílného evangelia,7které ani neexistuje. Jsou pouze někteří lidé, kteří vás rozrušují a chtějí Kristovo evangelium obrátit.8Ale i kdybychom vám my či anděl z nebe kázal evangelium, které je jiné vůči tomu evangeliu, které vám bylo kázáno – ať je proklet!9Jak jsem to již řekl předem a nyní to říkám znovu: Pokud vám někdo káže v evangeliu něco blízkého tomu, co jste obdrželi – ať je proklet!
10Vždyť právě teď, tímto prohlášením: Přesvědčuji lidi, nebo Boha? Nebo se snažím zalíbit lidem? Pokud bych se chtěl ještě zalíbit lidem, nebyl bych Kristův otrok. 11Neboť vám oznamuji, bratři a sestry, že evangelium, které jsem vám již kázal, není podle člověka. 12Vždyť jsem to evangelium ani neobdržel od žádného člověka, ani jsem se ho u nikoho nevyučil, ale obdržel jsem ho prostřednictvím zjevení Ježíše Krista.
13Vždyť jste již slyšeli o mém dřívějším způsobu života v judaismu: Nadmíru jsem pronásledoval Boží církev a pustošil ji, 14dělal jsem pokrok v judaismu větší, než mnoho vrstevníků v mém rodě. Byl jsem mimořádně aktivní vůči mým předkům, totiž vůči jejich tradicím. 15Když se však zalíbilo Bohu (Bohu, který mě oddělil v době, kdy jsem byl ještě v břiše mojí matky a povolal mě skrze Svou milost) 16zjevit ve mně Svého Syna, abych kázal Jeho evangelium mezi pohany, nekonzultoval jsem to hned s tělem a krví. 17Ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštolové dříve než já, ale odešel jsem do Arábie, a pak jsem se znovu vrátil do Damašku.
18Až poté, po třech letech, jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych se osobně seznámil s Kéfou a zůstal jsem s ním patnáct dní. 19Avšak nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, Pánova bratra. 20Vždyť to, co vám píši, hle: Před Bohem říkám: Nelžu! 21Potom jsem odešel do oblasti Sýrie a Kilikie. 22V církvích Judska, které jsou v Kristu, jsem však byl tváří neznámý. 23Pouze však slyšeli, že ten, který je dříve pronásledoval, nyní káže evangelium víry, kterou dříve pustošil. 24A oslavovali ve mně Boha.