Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 3Boží spravedlnost a židé

1Co tedy Žid navíc? Anebo: Jaký je prospěch z obřízky?2Mnohý užitek – v každém ohledu! Vždyť předně ten, že Židům byly svěřeny Boží slova.3Co tedy, pokud někteří z nich nevěří? Nevyrušila snad Boží věrnost jejich nevíru?4Naprosto ne! Bůh je pravdivý, ale každý člověk je lhář, jak je psáno: ‚Abys byl ospravedlněn ve svých slovech a dobyl jsi vítězství, když tě soudí.‘ 5Pokud však naše nespravedlnost prokazuje Boží spravedlnost – co řekneme? Není Bůh nespravedlivý, když proti nám přináší hněv? (Mluvím teď po lidsku.)6Naprosto ne! Vždyť jak by potom mohl Bůh soudit svět?7Vždyť pokud se mojí lží rozhojnila Boží Pravda k Jeho slávě, proč jsem ještě souzen jako hříšný člověk?8A nebylo by to tak (jak nás někteří pomlouvají a jak o nás prohlašují, že říkáme): ‚Dělejme zlo, aby přišlo dobro‘? Jejich odsouzení je spravedlivé.

Všichni zhřešili

9Co tedy? Jsme lepší než pohané? Jistěže ne. Vždyť jsme již dříve obvinili Židy i Řeky – všichni jsou pod hříchem! 10Jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, ani jeden, 11není nikdo, kdo by chápal, není, kdo by hledal Boha 12všichni se odvrátili, společně se stali neužitečnými, není nikdo, kdo by konal dobrotivost, není ani jeden. 13Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví lstivě, pod jejich rty je jed kobry. 14Jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti, 15jejich nohy jsou rychlé k prolévání krve, 16na jejich cestách je pohroma a bída, 17a nepoznali cestu pokoje. 18Před jejich očima není posvátná úcta vůči Bohu.‘
19Víme však, že co říká zákon, říká těm, kteří jsou v zákoně, aby byla umlčena všechna ústa a aby byl celý svět přiveden pod soud vůči Bohu. 20Proto před Ním nebude ze skutků zákona ospravedlněno žádné tělo. Vždyť prostřednictvím zákona je poznání hříchu.

Spravedlnost z víry

21Nyní je však zjevena Boží spravedlnost oddělená od zákona, dosvědčená zákonem i proroky, 22totiž Boží spravedlnost Ježíše Krista ke všem a na všechny věřící. 23Vždyť není rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.
24Všichni jsou ospravedlněni zadarmo Jeho milostí prostřednictvím vykoupení, které je v Kristu Ježíši. 25Jeho Bůh předem připravil jako slitovnici k tomu, aby skrze víru v Jeho krev ukázal Svou spravedlnost skrze prominutí trestů dříve spáchaných hříchů, 26které byly spáchány v době v Boží snášenlivosti. To udělal jako ukázku Své spravedlnosti v nynějším čase k tomu, aby byl spravedlivý a ospravedlnil toho, který je z Ježíšovy víry.
27Kde je tedy nějaké chlubení? Bylo vyloučeno! Prostřednictvím jakého principu? Principu skutků? Ne, ale prostřednictvím principu víry. 28Proto počítáme s tím, že je člověk ospravedlněn vírou oddělenou od skutků zákona.
29Nebo je Bůh pouze Bohem Židů, a ne také pohanů? Ano, jistě také pohanů. 30Pokud je tedy jeden Bůh, který ospravedlňuje obřezané z víry a neobřezané skrze tu samou víru – 31rušíme tedy zákon skrze víru? Naprosto ne! Ale zákon potvrzujeme.