Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Skutky 11Obrácení pohana Kornélia

1Avšak apoštolové a bratři, kteří byli v Judsku, uslyšeli, že také pohané přijali Boží slovo.2Když Petr vystoupil do Jeruzaléma, obřezaní mu vytýkali:3„Vstoupil jsi do domu neobřezaných mužů a spolujedl jsi s nimi!“
4Petr začal popořadě vysvětlovat:5„Byl jsem ve městě Joppe a modlil jsem se. Uviděl jsem v úžasu vidění: Sestupující nějakou nádobu jakoby velikou plachtu, která sestupovala čtyřmi rohy z nebe a přišla až ke mně.6Pozorně jsem sledoval, co je v ní. A uviděl jsem zemské čtvernožce, divokou zvěř, plazy i nebeské ptactvo.7Slyšel jsem také hlas, který mi řekl: ‚Petře, vstaň, zabíjej a jez.‘
8Řekl jsem: ‚V žádném případě, Pane! Do mých úst nikdy nevstoupilo nic poskvrněného nebo nečistého.‘9Z nebe zazněl hlas podruhé: ‚Co Bůh očistil, nepokládej za poskvrněné.‘ 10To se stalo třikrát a znovu to všechno bylo vytaženo vzhůru do nebe. 11A hle: Hned nato stáli tři muži u domu, ve kterém jsem byl. Byli ke mně vysláni z Cesareje. 12Duch mi řekl, abych šel s nimi a nepochyboval. Šlo se mnou také těchto šest bratrů a vstoupili jsme do domu jednoho muže. 13Oznámil nám, jak uviděl ve svém domě anděla, který se před ním postavil a řekl mu: ‚Pošli do Joppe a zavolej si Šimona zvaného Petr. 14On ti řekne slova, ve kterých budeš spasen ty i všichni z tvojí domácnosti.‘ 15V začátku mého mluvení na ně padl Duch svatý stejně jako i na nás na začátku. 16Vzpomněl jsem si na Pánovo slovo, jak řekl: ‚Jan vás křtil ponořením do vody, vy však budete křtem ponořeni v Duchu svatém.‘ 17Pokud jim dal Bůh úplně stejný dar jako nám, kteří jsme uvěřili na základě Pána Ježíše Krista – kdo jsem já, abych mohl bránit Bohu?“ 18Když to uslyšeli, uklidnili se a oslavovali Boha: „Tak tedy i pohanům dal Bůh změnu myšlení v lítosti, která vede k životu!“

Církev v Antiochii

19Ti, kteří se rozprchli před pronásledováním, které nastalo kvůli Štěpánovi, prošli zemi až do Fénicie, Kypru a Antiochie. Slovo evangelia ale říkali jen Židům. 20Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény. Ti přišli do Antiochie a říkali evangelium také Helénistům; kázali evangelium Ježíše Krista. 21A byla s nimi Pánova ruka – veliký počet věřících se obrátil k Pánu.
22Zpráva o nich byla slyšet v uších lidí z církve, která byla v Jeruzalémě. A vyslali Barnabáše, aby šel až do Antiochie. 23Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby záměr jejich mysli zůstával v Pánu. 24Byl totiž dobrým mužem, plným Ducha svatého a víry. A značně veliký zástup se přidal k Pánu. 25Barnabáš tehdy odsud vyšel do Tarsu hledat Saula. Když ho našel, přivedl ho do Antiochie. 26A byli spolu shromážděni v církvi celý rok a vyučovali značně veliký zástup. V Antiochii byli učedníci poprvé nazváni: ‚Kristovci‘. 27V těch dnech sestoupili z Jeruzaléma do Antiochie proroci.
28Jeden z nich, jménem Agabos, povstal a skrze Ducha svatého naznačil, že má být po celém obydleném světě veliký hladomor (což se stalo za císaře Kaludia). 29Učedníci tedy určili, aby každý z nich – jak kdo může, podle svých prostředků – poslali jako pomoc sbírku bratrům bydlícím v Judsku. 30To také udělali – poslali tu sbírku ke starším skrze ruce Barnabáše a Saula.