Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 6Prvních pět pečetí

1A viděl jsem, jak Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí. Uslyšel jsem jednu z těch čtyř živých bytostí říct jakoby hromovým hlasem: „Pojď!!“2A uviděl jsem, hle: Bílý kůň, a Ten, který na něm seděl, měl luk. Byl mu dán věnec vítězů a vyjel Dobyvatel vítězství, aby dobýval vítězství.
3A když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem druhou živou bytost, jak říká: „Pojď!“4A vyjel ohnivě zbarvený kůň, a tomu, který na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli. A byl mu dán veliký meč.
5A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem třetí živou bytost, jak říká: „Pojď!“ A uviděl jsem hle: černý kůň, a ten, který na něm seděl, měl ve své ruce vahadlo.6Uslyšel jsem jakoby hlas v prostředku čtyř živých bytostí, který říkal: „Mírka pšenice za denár a tří mírky ječmene za denár. Olej a hroznový nápoj nezdražuj.“
7A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak říká: „Pojď!“8A uviděl jsem hle: Zelený kůň a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt; a Hádes ho následoval.
A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli se šavlí, hladomorem, smrtí a šelmami země.
9A když otevřel pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše zabitých lidí, kteří byli zabiti kvůli Božímu slovu a svědectví, které měli. 10A křičeli velikým hlasem: „Do kdy, ó Svrchovaný Pane, svatý a pravdivý, nebudeš soudit a nepomstíš naši krev nad těmi, kteří bydlí na zemi?!!“ 11A každému bylo dáno bílé dlouhé roucho a bylo jim řečeno, aby ještě krátký čas odpočinuli, dokud se nenaplní jejich spoluotroci a bratři, kteří mají být zabíjeni tak jako oni.

Šestá pečeť

12A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem toto: Nastalo veliké zemětřesení, slunce se stalo černé jako žíněné roucho z kozí srsti, celý měsíc se stal jakoby krvavým 13a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když veliký vítr třese fíkovníkem a ten shazuje své nezralé fíky. 14A nebe se pohnulo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i ostrov se pohnuly ze svého místa. 15A králové země, velmoži, velitelé vojsk, bohatí, mocní, každý otrok i svobodný se ukryli do jeskyň a do horských skal. 16A řekli horám a skalám: „Padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho Sedícího na trůnu a před hněvem Beránka, 17protože přišel veliký den Jeho hněvu – a kdo bude moci obstát?!“