Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 11Lepší život křesťanů

1Neboť víra je spoléhání na reálné záležitosti; je důkazem, který poukazuje na to, co nevidíme. 2Neboť v ní naši předkové dostali svědectví od Boha.3Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly zformovány věky, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného.
4Vírou obětoval Ábel lepší oběť než Kain. Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydal svědectví ohledně jeho daru; a skrze ni mluví, i když je stále mrtev.
5Vírou byl Enoch přenesen, aby neviděl smrt; a nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl. Vždyť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu.6Vždyť bez víry je nemožné se líbit Bohu, neboť ten, kdo přistupuje k Bohu, musí věřit, že existuje, a těm, kdo Ho hledají, se stává Odplatitelem.
7Vírou byl varován Noe ohledně toho, co ještě nebylo vidět; ve zbožnosti postavil archu ke spáse svého domu. Skrze tu víru odsoudil svět a stal se dědicem podle spravedlnosti víry.
8Vírou Abraham uposlechl, když byl povolán, aby vyšel na místo, které měl obdržet za dědictví. A vyšel, přestože nevěděl, kam jde.9Vírou přebýval jako cizinec v zaslíbené zemi, pobýval ve stanu s Izákem a Jákobem, spoludědici toho samého zaslíbení. 10Neboť čekal na město mající základní kameny, jehož řemeslníkem a stavitelem je Bůh.
11Vírou také Sára, sama neplodná, přijala moc k založení potomstva. I když neměla příhodný věk, porodila, protože považovala za věrného Toho, který jí to slíbil. 12Proto také z jednoho člověka, již umrtveného, bylo narozeno mnoho potomků, jako je množství nebeských hvězd a jako je nesčíselně písku na mořském břehu.
13Ti všichni zemřeli podle víry. Neobdrželi zaslíbení a jen z dálky zahlédli, pozdravili a vyznali, že jsou na zemi jen hosté a cizinci. 14Neboť ti, kdo takto mluví, zjevně prokazují, že usilovně hledají pravou domovinu. 15Kdyby totiž pamatovali na to, odkud vyšli, měli by příležitost se navrátit. 16Nyní však říkám: Chtějí dosáhnout lepší domoviny, tj. nebeské domoviny. Proto se za ně Bůh nestydí, když je jimi nazýván ‚Bohem‘. Vždyť jim připravil město.
17Vírou obětoval Abraham Izáka. Byl zkoušen – svého jedinečného syna obětoval ten, který přijal zaslíbení. 18Jemu bylo řečeno: ‚V Izákovi bude nazváno tvoje potomstvo.‘ 19Přemýšlel, že Bůh je schopen vzkřísit z mrtvých. Přijal ho zpět jako předobraz.
20Vírou ohledně budoucích věcí také požehnal Izák Jákobovi a Ezauovi.
21Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému z Josefových synů a ‚poklonil se Bohu nad vrcholkem své hole.‘
22Vírou umírající Josef udělal zmínku ohledně odchodu izraelských synů a dal jim příkazy ohledně jeho kostí.
23Vírou byl narozený Mojžíš ukrýván od svých rodičů po tři měsíce, protože uviděli krásné dítě a nebáli se královského příkazu.
24Vírou Mojžíš, když se stal velikým, odmítl být nazván synem faraonovy dcery. 25Raději si vybral spolutrpět zlo s Božím lidem, než mít dočasný požitek z hříchu. 26Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal Kristovo pohanění, neboť vzhlížel ke své řádné odplatě. 27Vírou opustil Egypt; nebál se královského hněvu; vždyť odolal, jakoby viděl Neviditelného. 28Vírou uspořádal pesach a pokropil zárubně krví, aby se jich nedotkl ten, který způsobil zkázu prvorozeným. 29Vírou přešli Rudé moře jakoby po suché zemi; když to zkusili Egypťané, moře je pohltilo. 30Vírou padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní. 31Vírou prostitutka Rachab nespoluzemřela s těmi neposlušnými lidmi, když s pokojem přijala špehy.
32A co ještě dalšího říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vyprávět o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, 33kteří si prostřednictvím víry podmaňovali království, konali spravedlnost, dosahovali zaslíbení, zacpávali ústa lvům, 34hasili moc ohně, utekli ústům meče, byli posíleni ve slabosti, stali se silnými ve válce, odvrátili vojenské tábory cizích vojsk; 35ženy přijímaly své vzkříšené mrtvé, jiní lidé však byli mučeni, nepřijímaje vykoupení, aby dosáhli lepšího vzkříšení. 36Jiní lidé přijímali posměch, bolestivé bičování, zkoušky, dále přijímali pouta i vězení. 37Byli kamenováni, rozřezáni na dvě poloviny, pokoušeni, zemřeli vraždícím mečem, toulali se v ovčích kůžích, v kozích kůžích, zakoušeli útisk a trpěli zlem…
38Svět jich nebyl hoden. Bloudili v pustinách, horách, jeskyních a dírách země. 39A všichni tito lidé dostali svědectví skrze víru, ale neodnesli si to, co bylo zaslíbeno, 40neboť Bůh pro ně předvídal něco lepšího, aby nedosáhli dokonalosti bez nás.