Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 9Sbírka pro Jeruzalém

1Ohledně služby pro svaté: Je pro mě nadbytečné vám o tom psát.2Vždyť znám vaše odhodlání, kvůli kterému se vámi chlubím u obyvatel Makedonie, totiž že Achaja je k tomu připravena od loňska. A vaše aktivita podnítila většinu z nich. 3Posíláme tyto bratry, aby po této stránce nebylo vyprázdněno naše chlubení na vás – totiž že byli připraveni, jak jsem říkal.4Pokud by se mnou přišli obyvatelé Makedonie a shledali by vás nepřipravené, byli bychom v podstatě této chlouby zcela zahanbeni my, natož pak vy.5Proto považuji za potřebné tyto bratry vyzvat, aby k vám šli napřed a předem připravili toto vaše již dříve slíbené požehnání – ať je to připravené takto – jako požehnání, a ne jako chamtivost.
6Ale říkám toto: Kdo šetřivě rozsévá, bude také šetřivě sklízet; a kdo rozsévá s ohledem na požehnaní, bude také s ohledem na požehnání sklízet.7Každý ať dá tolik, kolik si předem rozhodl v mysli, nedává ze zármutku či nutnosti, neboť Bůh miluje radostného dárce.8Bůh je schopen rozhojnit vůči vám veškerou milost, abyste měli vždy a ve všem veškerou soběstačnost, rozhojňujíce se ke každému dobrému skutku,9jak je psáno: ‚Rozsypal a dal chudým; Jeho spravedlnost zůstává na věčnost.‘ 10Ten, kdo hojně poskytuje rozsévajícímu člověku osivo a chléb k jídlu, zásobí a způsobí nárůst vašeho osiva a zrání ovoce vaší spravedlnosti. 11Ve všem budete obohaceni k veškeré upřímnosti, která působí skrze nás vděčnost k Bohu.
12Služba této posvátné službě totiž nejenom zcela naplní to, čeho mají svatí nedostatek, ale také se skrze ni rozhojňuje mnohá vděčnost k Bohu. 13Když se v této službě osvědčíte, budou oni oslavovat Boha za to, že se podřizujete vašemu vyznání ke Kristovu evangeliu, a za to, že máte upřímné společenství s nimi i se všemi ostatními.14A budou za vás prosit na modlitbě a toužit po vás skrze nadměrnou Boží milost, která je při vás. 15Děkuji Bohu za ten Jeho nepopsatelný dar!