Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Lukáš 21Ježíšovy spory s židy

1Ježíš se podíval a uviděl bohaté lidi, jak dávají do pokladnice své dary.2Uviděl však také jednu chudou vdovu, jak tam dává dvě lepta.3A řekl: „Říkám vám to pravdivě: Tato chudá vdova dala více než všichni ostatní.4Vždyť ti všichni dali dary Bohu ze svého nadbytku, avšak tato vdova dala ze svého nedostatku; dala tedy celé své živobytí, které měla.“

Ježíšova předpověď konce Jeruzaléma a světa

5Když někteří lidé říkali o chrámu, že je nádherně ozdoben krásnými kameny a dary zasvěcenými chrámu, řekl:6Ohledně toho, na co se díváte: Přijdou dny, ve kterých tam nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen.“7Zeptali se Ho: „Mistře, kdy to bude? A jaké bude znamení, až se to má stát?“8Řekl: „Hleďte, abyste nebyli svedeni. Neboť mnoho lidí přijde v Mém jménu a budou říkat: ‚JÁ JSEM‘ a ‚Čas je tu‘ – nechoďte za nimi.9Nelekejte se, když uslyšíte o válkách a politických otřesech. Neboť nejprve musí nastat tyto věci; avšak konec nebude hned.“
10Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království. 11A na mnoha místech budou veliká zemětřesení, hladomory, mory, budou hrůzy a veliká znamení z nebe. 12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat, vydají vás do synagog a vězení; budete pro Moje jméno přiváděni před krále a guvernéry. 13To se stane vám na svědectví. 14Uložte si proto ve svých myslích to, abyste se předem nezabývali tím, jak se budete obhajovat. 15Neboť Já vám dám ústa a moudrost, kterým se nebudou schopni postavit na odpor ani proti nim mluvit ti, kteří vám budou oponovat. 16Budete také zrazováni od rodičů, bratrů a sester, příbuzných a přátel. A některé z vás vydají na smrt. 17A všichni lidé vás budou pro Moje jméno nenávidět, 18ale ani jediný vlas na vaší hlavě jistě nebude zničen. 19Ve své vytrvalosti získáte své duše.
20Když však uvidíte, že je Jeruzalém obklíčen vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. 21Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utíkají k horám; ti, kdo jsou uprostřed něj, odejdou; a ti, kdo jsou na venkově, do něj nevcházejí. 22Protože to budou dny spravedlivé odplaty, aby se naplnilo všechno, co je psáno. 23Běda těm ženám, které mají těhotenství, a těm kojícím v těch dnech. Vždyť na zemi bude vůči tomuto lidu veliká tíseň a hněv. 24A padnou ostřím meče a budou uváděni do zajetí mezi všemi národy a po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se nenaplní časy pohanů. 25Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách; a na zemi bude úzkost národů, které budou bezradné před řevem a vlnobitím moře. 26Lidé budou omdlévat ze strachu a z očekávání toho, co přijde na celý obydlený svět, neboť se zatřesou nebeské mocnosti. 27A tehdy uvidí Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. 28Když se toto začne dít, napřimte se a pozdvihněte své hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“
29A řekl jim podobenství: „Pohleďte na fíkovník a na všechny ostatní stromy. 30Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že je již blízko léto. 31Tak také vy, když uvidíte, že se tyto věci dějí, vězte, že je blízko Boží království. 32Amen, říkám vám, že tato generace jistě nepomine, dokud se to všechno nestane. 33Nebe a země pominou, ale Moje slova jistě nepominou. 34Dávejte si pozor na to, aby snad vaše mysli nebyly zatíženy přejídáním, opilstvím a starostmi ohledně záležitostí tohoto světa, aby na vás tento den nepřišel neočekávaně. 35Neboť tento den přijde jako past na všechny, kteří se usadili na celé tváři země. 36Proto bděte v každý čas a modlete se, abyste měli sílu utéct tomu všemu, co se má stát, a postavit se před Syna člověka.“
37A ve dne byl v chrámu, kde vyučoval, ale v noci vycházel a trávil noc na hoře zvané Olivová. 38Všechen lid k Němu brzy ráno přicházel, aby si Ho v chrámě poslechl.