Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Tesalonickým 1Úvod

1Pavel, Silvánus a Timoteus píší církvi v Tesalonice v našem Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu:2Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a od Pána Ježíše Krista.
3Bratři a sestry, co se týče vás: Jsme stálými dlužníky v děkování Bohu, jak je toho hodno – vždyť nadměrně roste vaše víra a rozrůstá se vzájemná láska každého z vás,4takže se vámi chlubíme v Božích církvích pro vaši vytrvalost a víru ve všech perzekucích, které snášíte.5Je to viditelný důkaz spravedlivého Božího soudu k tomu, abyste byli uznáni za hodné obdržet Boží království, kvůli kterému také trpíte.6Vždyť u Boha je spravedlivé odplatit soužením těm, kteří vás utiskují.7A vám, kteří jste utiskováni, odplatí spolu s námi odpočinkem, až se zjeví z nebes Pán Ježíš se Svými mocnými anděly v ohnivém plameni.8Tehdy uvede pomstu na ty, kteří neznají Boha a neposlouchají evangelium našeho Pána Ježíše.9Ti zaplatí podstoupením spravedlivého trestu věčné zkázy v odloučení od Pánovy tváře a od slávy Jeho síly. 10Až přijde, v onen den bude oslaven ve Svých svatých a stane se obdivovaným mezi všemi vámi, kteří jste uvěřili, protože jste uvěřili našemu svědectví vůči vám. 11Proto se také za vás stále modlíme, abyste byli hodni povolání našeho Boha a aby v moci naplnil všechnu dobrou vůli pramenící z dobrosrdečnosti a skutku víry. 12Takže bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v Něm budete oslaveni podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.