Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Skutky 18Pobouření v Korintu

1Potom Pavel odešel z Athén a přišel do Korintu.2Našel tam jednoho Žida jménem Akvila (původem z Pontu) a jeho ženu Priscillu. Ti nedávno přišli z Itálie kvůli tomu, že Klaudius přikázal všem Židům, aby odešli z Říma. Pavel k nim přišel,3a protože byl stejného řemesla jako oni, zůstal s nimi a pracoval; neboť jejich řemeslem bylo vyrábění stanů.4Každou sobotu diskutoval v synagoze a přesvědčoval Židy a Řeky.
5Když z Makedonie sestoupili Sílas a Timoteus, byl Pavel úplně zaměstnán slovem, když Židům slavnostně dosvědčoval, že Ježíš je Kristus.6Když se proti němu stavěli a uráželi ho, vytřepal své roucho a řekl jim: „Vaše krev na vaši hlavu. Já jsem od ní čistý. Od teď půjdu k pohanům.“
7Odešel odsud a přišel do domu jednoho člověka jménem Titus Justus. Byl to Boží ctitel, jehož dům sousedil se synagogou.8Správce synagogy Krispus s celou svou domácností uvěřil Pánu. A mnozí obyvatelé Korintu uslyšeli, uvěřili a nechali se pokřtít.9V noci Pán řekl Pavlovi skrze vidění: „Neboj se, ale mluv a nemlč, 10protože JÁ JSEM s tebou; a nikdo na tebe nevloží ruce, aby s tebou špatně zacházel. Neboť v tomto městě je mnoho Mého lidu.“ 11Usadil se tam na rok a šest měsíců a učil mezi nimi Boží slovo.
12Když byl Gallio prokonzulem v Achaji, Židé jednomyslně povstali proti Pavlovi, přivedli ho k soudní stolici a řekli: 13„Tento člověk přesvědčuje lidi, aby uctívali Boha v rozporu se zákonem.“ 14Když měl Pavel otevřít ústa, řekl Gallio Židům: „Ó Židé, pokud by to byla nějaká nespravedlnost nebo špatný zločin, podle náležitosti bych vás snášel. 15Pokud jsou to však otázky ohledně slov, jmen a zákona podle vašich záležitostí, podívejte se na to vy sami. Já v tom nechci být soudcem.“ 16A odehnal je od soudní stolice. 17Všichni Řekové se zmocnili Sosthenese, správce synagogy, a bili ho před soudnou stolicí. A Gallio se o to vůbec nestaral.

Pavlův návrat do Antiochie

18Pavel tam zůstával po mnoho dní. Pak se rozloučil s bratry a plul s Priscillou a Akvilou do Sýrie. V Kenchrejích si dal ostříhat hlavu, protože vzal na sebe modlitbou slib. 19Přišli do Efezu a nechal je tam. Sám vstoupil do synagogy a diskutoval s Židy. 20Když ho prosili, aby zůstal delší čas, nesouhlasil, ale rozloučil se a řekl: 21Zcela jistě musím přicházející svátek strávit v Jeruzalémě. Pokud to bude Boží vůle, znovu se k vám vrátím.“ Pak z Efezu odplul. 22Sestoupil do Cesareje, vystoupil do Jeruzaléma, pozdravil církve a sestoupil do Antiochie. 24Zůstal tam nějaký čas, a pak vyšel a procházel popořadě galatskou krajinou a Frygií, posilujíce všechny učedníky.

Apollo vyučen Pánově cestě

24Jeden Žid jménem Apollo (výmluvný muž, původem z Alexandrie) přišel do Efezu. Byl mocný v Písmech. 25On byl ústně vyučen Pánově cestě. Byl aktivního ducha a mluvil a učil přesně o Ježíšovi; znal však pouze Janův křest. 26On začal směle mluvit v synagoze. Když ho slyšeli Priscilla a Akvila, přijali ho a vysvětlili mu Boží cestu přesněji. 27Když chtěl projít zemí do Achaje, bratři ho předem povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přivítali. On tam přišel a velmi prospěl těm, kteří uvěřili skrze milost. 28Vždyť s vypětím sil veřejně zcela vyvracel námitky Židů, když ukazoval skrze Písma, že Ježíš je Kristus.