Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 3Lepší velekněz

1Proto svatí bratři a sestry, účastníci nebeského povolání, pozorujte apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše Krista,2který je věrný Tomu, který Ho ustanovil – jako byl i Mojžíš věrný v celém svém domě.3Tento Ježíš je však hoden větší slávy, než Mojžíš – jako má i stavitel větší čest, než dům samotný.4Neboť každý dům je někým postaven, Ten však, který postavil všechno, je Bůh.5A Mojžíš byl věrný v celém svém domě jako služebník, aby dosvědčil to, co mělo být řečeno.6Avšak Kristus jako Syn je nad Svým domem; Jeho domem jsme my; pokud se ovšem budeme pevně držet našeho odhodlání a chlouby naděje až do konce.
7Proto jak říká Duch svatý: ‚Pokud DNES uslyšíte Jeho hlas,8nezatvrzujte svou mysl jako v den provokování – v ten den pokušení na poušti –9kdy pokoušeli vaši otcové, když Mě zkoušeli a viděli Moje skutky během čtyřiceti let. 10Proto jsem se na tu generaci rozzlobil a řekl jsem: ‚Ve své mysli stále bloudí a nepoznali Moje cesty. 11Jak jsem přísahal ve Svém hněvu: Nevstoupí do Mého odpočinutí.‘ 12Hleďte, bratři a sestry, aby snad v někom z vás nebyla zlá a nevěrná mysl, takže by odpadl od živého Boha. 13Proto se navzájem povzbuzujte po všechny dny, dokud se říká ‚DNES‘, aby snad někdo nebyl zatvrzen oklamáním hříchu. 14Neboť jsme se stali účastníky Krista, pokud ovšem to původní ujištění zachováme pevné až do konce. 15Když se říká: ‚Pokud DNES uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte své mysli jako v den provokování.‘ 16– kdo jsou ti, co slyšeli, ti provokující? Nebyli to snad všichni ti, kteří vyšli z Egypta prostřednictvím Mojžíše? 17Na které lidi se však zlobil čtyřicet let? Zdali ne na ty, kteří hřešili, jejichž těla padla na poušti? 18Komu přísahal, že nevstoupí do Jeho odpočinutí, ne-li těm, kteří neposlechli? 19A vidíme, že nemohli vstoupit kvůli nevíře.