Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 2Lepší andělů (Božství)

1Kvůli tomu musíme více věnovat pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.2Neboť pokud prostřednictvím andělů bylo řečeno slovo pevné a za každý přestupek i neposlušnost obdržel člověk spravedlivou řádnou odplatu,3jak bychom potom utekli my, pokud zanedbáme tak velikou spásu, která bere počátek v tom, co řekl Pán, a které bylo potvrzeno těmi,4kdo ho slyšeli za Božího spoludosvědčování znameními, divy i rozmanitými zázraky a rozdělování Ducha svatého podle Své vůle?

Lepší andělů (lidství)

5Neboť Bůh nepodřídil andělům budoucí svět, o kterém mluvíme.6Kdosi někde slavnostně dosvědčil: ‚Co je člověk, že na něj pamatuješ, nebo syn člověka, že ho navštěvuješ?7Udělal jsi ho o něco málo podřadnějším, než jsou andělé, korunoval jsi ho slávou a ctí, a ustanovil jsi ho nad dílem Svých rukou.8Všechno jsi podřídil pod jeho nohy.‘ Neboť v tom, že Mu pořídil všechno, neponechal nic, co by mu nepoddal. Nyní však ještě nevidíme, že je Mu všechno podřízeno.9Avšak toho Jednoho, který byl učiněn o něco málo podřadnější, než jsou andělé, totiž Ježíše, vidíme pro utrpení smrti korunovaného ctí a slávou, aby z Boží milosti namísto každého člověka okusil smrt. 10Neboť je vhodné na Toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když přivedl do slávy mnoho synů, aby skrze utrpení byl dokonalým Původcem jejich spasení. 11Neboť Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou všichni z Jednoho. Z toho důvodu se nestydí je nazývat bratry: 12‚Tvoje jméno oznámím Svým bratrům; uprostřed shromáždění Ti budu zpívat chvalozpěvy.‘ 13A znovu: ‚Já Mu budu důvěřovat.‘ A znovu: ‚Hle: Já a děti, které Mi dal Bůh.‘ 14Protože jako se děti podílí na krvi i těle, tak podobně i On měl podíl na krvi i těle, aby skrze Svou smrt udělal bezbranným toho, který drží moc smrti – tj. ďábla, 15a aby propustil ty, kteří strachem ze smrti celý život propadli otroctví.

Lepší velekněz

16Neboť se neujímá andělů, ale ujímá se Abrahamova potomstva. 17Proto musel být ve všem podobný Svým bratrům, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, aby byl milostiv vůči hříchům lidu. 18Protože Sám vytrpěl pokoušení, je schopen pomáhat těm, kteří jsou pokoušeni.