Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 4Apoštolova služba života a smrti

1Pokud tedy máme tuto službu podle milosrdenství, neslábněme v ní.2Ale zříkáme se skrytých hanebností, nechodíme ve vychytralosti a ve falšování Božího slova, ale projevováním pravdy se doporučujeme každému lidskému svědomí před Bohem.3Pokud je však naše evangelium někomu skryto, je skryto v těch, kteří hynou.4V nich, nevěřících, bůh tohoto světa oslepil myšlenky, aby jim nevysvitlo osvícení slávy Kristova evangelia; Ten Kristus je Božím obrazem.5Vždyť nekážeme sami sebe, ale kážeme Pána Ježíše Krista. Sami jsme však skrze Ježíše vašimi otroky.6Bůh řekl: ‚Ze tmy ať zazáří světlo.‘ On zazářil i v našich myslích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.

Hlásání evangelia ve slabosti i v moci

7Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby nadměrné působení moci bylo od Boha, a ne z nás.8Ze všech stran jsme utlačováni, ale nejsme tísněni; jsme v rozpacích, ale nejsme v zoufalství;9jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme sráženi, ale nejsme zničeni… 10Stále na svém těle nosíme umrtvování Pána Ježíše, aby byl zjeven Ježíšův život i na našem těle. 11Neboť my stále žijeme ke smrti, vydávajíce se na smrt kvůli Ježíši, aby byl Ježíšův život zjeven také na našem umírajícím těle.12Takže v nás působí smrt, avšak ve vás působí život.
13Máme tedy stejného ducha víry; podle toho, jak je psáno: ‚Uvěřil jsem, a proto jsem promluvil.‘ Také my věříme, a proto také mluvíme, 14a to s vědomím, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí skrze Ježíše i nás a postaví nás spolu s vámi. 15Neboť to všechno se děje kvůli vám, aby milost (rozrostlá skrze mnoho lidí) rozhojnila vděčnost k Boží slávě.
16Proto neslábněme. I když se náš vnější člověk zcela kazí, ten vnitřní se den za dnem obnovuje. 17Vždyť naše momentálně lehké pronásledování na nás působí nadmíru k nadměrné tíze věčné slávy. 18Přitom se nedíváme na to viditelné, ale na to neviditelné. Vždyť to viditelné je dočasné, ale to neviditelné je věčné.