Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 3Vnitřní rozdělení církve

1Také já, bratři a sestry, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním lidem, ale jako k tělesným lidem, jako k malým dětem v Kristu.2Dal jsem vám pít mléko, nedal jsem vám normální jídlo, vždyť jídlo jste ještě nemohli. A nyní ještě stále nemůžete,3neboť jste stále tělesní. Vždyť odkud je mezi vámi žárlivost, hádky a roztržky? Ne snad proto, že jste tělesní a chodíte podle člověka?
4Vždyť když někdo říká: ‚Já jsem vskutku Pavlův‘ a jiný říká: ‚Já Apollův‘ – nejste snad tělesní?5Kdo je tedy Apollo? A kdo je Pavel? Služebníci, prostřednictvím kterých jste uvěřili – jak také každému dal Pán.6Já jsem zasadil, Apollo zaléval, ale Bůh dal vzrůst.7Takže nic není ten, kdo zasadil, ani ten, kdo zaléval, ale důležitý je Ten, který dal vzrůst – Bůh. 8Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno. Každý však obdrží svou odměnu podle své namáhavé práce.
9Vždyť jsme Boží spolupracovníci, a vy jste Boží obdělávané pole, Boží stavba. 10Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavbyvedoucí položil základní kámen, jiný však na něm buduje. Každý ať si hledí toho, jak na něm buduje. 11Vždyť nikdo nemůže položit jiný základní kámen, kromě toho, který byl již položen: tím základním kamenem je Ježíš Kristus.
12Pokud na tom základním kameni někdo buduje ze zlata, stříbra, drahého kamení, dřeva, sena, nebo slámy, 13tak platí: dílo každého člověka bude zviditelněno. Neboť onen den to objasní, protože to bude zjeveno v ohni. A oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. 14Pokud dílo zůstane někomu, kdo na tom základě budoval, obdrží odměnu. 15Pokud bude něčí dílo úplné spáleno, utrpí škodu, ale sám bude spasen. Takto však jakoby skrze oheň. 16Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží Duch? 17Pokud někdo ničí Boží chrám, toho Bůh zničí, neboť Boží chrám je svatý, a tím chrámem jste vy.
18Ať nikdo neklame sám sebe. Pokud se někomu zdá, že je mezi vámi v tomto věku moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. 19Vždyť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím, neboť je psáno: ‚On nachytá moudré v jejich chytrosti.‘ 20A jinde zase: ‚Pán zná myšlení moudrých, a ví, že jsou zbytečná.‘ 21Takže ať se nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno je vaše: 22ať Pavel, Apollo, Kéfa, svět, život, smrt, přítomnost či budoucnost – to všechno je vaše. 23Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.