Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 7Kázání na hoře III.

1Nesuďte, abyste nebyli souzeni.2Vždyť v jakém soudu soudíte, tak budete souzeni. A v jaké míře měříte, tak bude vyměřeno vám.3Proč tedy hledíš na třísku, která je v oku tvého bratra, a nevnímáš ve svém vlastním oku trám?4Anebo: Jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, abych ti vyjmul třísku z tvého oka.‘ – a hle: Trám ve tvém oku!5Pokrytče! Nejprve vyjmi ze svého oka tram, a pak začneš zřetelně vidět, abys vyjmul třísku z oka svého bratra.6Nedávejte psům to, co je svaté. Ani neházejte perly před prasata, jinak se stane, že je svýma nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají vás.
7Proste, a bude vám dáno. Hledejte, a najdete. Tlučte, a bude vám otevřeno.8Vždyť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nachází a kdo tluče, tomu bude otevřeno.9Neboť kdo z vás je takový člověk, kterého když prosí jeho syn o chleba, tak mu dá kámen? 10Nebo také když ho prosí o rybu – tak mu dá hada? 11Pokud tedy vy, třebaže jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, oč víc váš Otec, který je v nebesích, dává dobré dary těm, kdo Ho prosí! 12Proto všechno, co byste chtěli, aby vám lidé dělali, to i vy dělejte jim – vždyť to je Zákon a Proroci.
13Vcházejte skrze úzkou bránu. Široká je brána a prostorná cesta, která vede k zatracení a mnoho lidí skrze ni prochází. 14Neboť úzká je brána a těsná je cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji nachází. 15Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím svrchním oděvu, avšak uvnitř jsou loupeživí vlci. 16Rozpoznáte je podle jejich ovoce. Sbírají se snad z trnitých keřů trsy hroznů nebo z bodláčí fíky? 17Tak i každý dobrý strom vytváří dobré ovoce, ale špatný strom vytváří špatné ovoce. 18Dobrý strom nemůže vytvářet špatné ovoce ani špatný strom nemůže vytvářet dobré ovoce. 19Každý strom, který nevytváří dobré ovoce, bývá vyťat a hozen na oheň. 20Takže je poznáte po jejich ovoci.
21Ne každý, kdo Mi říká: ‚Pane, Pane‘, vstoupí do nebeského království, ale ten konající vůli Mého Otce, který je v nebesích. 22Mnoho lidí Mi v onen den řekne: ‚Pane, Pane, copak jsme ve Tvém jménu neprorokovali a ve Tvém jménu nevyháněli démony a ve Tvém jménu neudělali mnoho zázraků?‘ 23A tehdy vůči nim veřejně prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode Mě vy, kteří děláte protizákonnost.‘ 24Proto každý, kdo slyší tato Moje slova a koná je, je podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. 25Spustil se déšť, přihnaly se řeky, přivály větry a udeřily na ten dům – a nespadl, neboť měl základy položené na skále. 26A každý, kdo slyší tato Moje slova a nekoná je, je podobný hloupému muži, který postavil svůj dům na písku. 27Spustil se déšť, přihnaly se řeky, přivály větry a narazily na ten dům – a spadl a jeho pád byl veliký.“
28Když Ježíš dokončil tato slova, stalo se, že zástupy byly ohromeny nad Jeho vyučováním, 29neboť je vyučoval jako Mající autoritu, a ne jako učitelé zákona.