Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 27Soud nad Ježíšem

1Brzy ráno se všichni přední kněží a starší lidu radili proti Ježíšovi, aby Ho vydali na smrt.2Spoutali Ho, odvedli a vydali místnímu guvernéru Pilátovi.3Tehdy viděl Juda, který Ho zrazoval, že je Ježíš odsouzen. Litoval toho a vrátil těch třicet stříbrných předním kněžím a starším se slovy: 4„Zhřešil jsem. Zradil jsem nevinnou krev!“ Oni však řekli: „Co je nám do toho? Ty to tak vidíš.“5On to stříbro hodil do chrámu a vzdálil se; odešel a oběsil se.6Přední kněží vzali stříbro a řekli si: „Není dovoleno je dát mezi dary zasvěcené Bohu, protože mají cenu krve."7Poradili se a koupili z nich hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců.8Proto se to pole jmenuje: ‚Pole krve‘ až dodnes.9Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Jeremiáše: ‚A vzali třicet stříbrných, cenu Oceněného, který byl takto oceněn od izraelských synů, 10a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán.‘
11A Ježíš stál před guvernérem. Guvernér se Ho zeptal: „Jsi tedy ten židovský král?“ Ježíš řekl: To říkáš ty.“ 12Když vůči Němu přední kněží a starší vznášeli obžaloby, nic na to neodpovídal. 13Tehdy Mu Pilát řekl: „Neslyšíš, kolik toho proti Tobě svědčí?“ 14Ale On mu neodpověděl ani jedno slovo, takže se tomu guvernér velmi divil. 15Guvernér měl ve zvyku o svátcích propustit zástupům jednoho vězně, kterého chtěli. 16Měli tehdy jednoho významného vězně, jménem [Ježíš] Barabáš. 17Když se lidé shromáždili, Pilát jim řekl: „Kterého vězně chcete, abych vám propustil? [Ježíše] Barabáše nebo Ježíše, zvaného ‚Kristus‘?“ 18Neboť věděl, že mu Ho Židé vydali ze závisti. 19Když seděl na soudní stolici, poslala k němu jeho žena psaní: ‚Neměj nic s Tím spravedlivým člověkem, neboť jsem dnes kvůli Němu ve snu mnoho vytrpěla.‘ 20Ale přední kněží a starší přesvědčili zástupy, aby si vyprosili Barabáše, ale Ježíše nechali zahubit. 21Guvernér jim však odpověděl: „Kterého z těchto dvou chcete, abych vám propustil?“ Oni však řekli: „Barabáše.“
22Pilát jim řekl: „Co mám potom udělat s Ježíšem, zvaným ‚Kristus‘?“ Oni řekli: „Ať je ukřižován!“ 23Guvernér jim řekl: „Vždyť co udělal zlého?“ Oni však ještě více křičeli: „Ať je ukřižován!!“ 24A Pilát viděl, že to ničemu neprospívá, ale že nastávají čím dál větší nepokoje. Vzal vodu a umyl si před zástupem ruce se slovy: „Jsem nevinný vůči krvi tohoto spravedlivého muže. Podívejte se na sebe. 25Všechen lid mu odpověděl: „Jeho krev na nás a na naše děti.“

Ukřižování

26Tehdy jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal Ho, aby byl ukřižován. 27Tehdy guvernérovi vojáci vzali Ježíše do paláce římského guvernéra a shromáždili k Němu celý vojenský oddíl. 28Svlékli Ho a oblékli Mu krátký šarlatový plášť. 29Upletli Mu trnový věnec a vložili Mu ho na hlavu. Dali Mu do pravé ruky rákosovou hůl a padali před Ním na kolena. Posmívali se Mu a říkali: „Buď zdráv, židovský králi!“ 30Plivali na Něj, vzali Mu tu rákosovou hůl a bili Ho po hlavě. 31Když se Mu dost naposmívali, svlékli Mu ten krátký plášť a oblékli Mu Jeho plášť. A vedli Ho, aby byl ukřižován.
32Když vycházeli z města, našli člověka z Kyrény jménem Šimon. Přinutili ho, aby zvedl Jeho trám na kříž a nesl ho. 33A přišli na místo zvané ‚Golgota,‘ což znamená: ‚Místo lebky.‘ 34Dali Mu napít víno smíchané se směsí hořkých bylin. Když to však ochutnal, nechtěl to pít. 35Když Ho ukřižovali, rozdělili si Jeho plášť: Metali o něj losy. Takže se naplnilo to, co bylo řečeno prorokem: ‚Rozdělili si Můj plášť a o Moje oblečení metali losem.‘ 36Pak si sedli a hlídali Ho tam.
37Umístili nad Jeho hlavu tabulku s napsaným důvodem obvinění: ‚TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.‘ 38Tehdy s Ním ukřižovali dva bandity: jednoho po pravici a druhého po levici.
39Kolemjdoucí se Mu rouhali a kroutili hlavami a říkali: 40„Ty, který zničíš Boží chrám a ve třech dnech ho postavíš – zachraň sám Sebe! Pokud jsi Božím Synem, sestup z kříže!“ 41Podobně se Mu posmívali i přední kněží s učiteli zákona a staršími. 42Říkali: „Jiné zachránil, ale Sebe zachránit nedokáže. Je izraelským králem – tak ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v Něho. 43Důvěřoval Bohu: Ať Ho tedy nyní vysvobodí, pokud Bůh chce. Vždyť říkal: ‚Jsem Boží Syn.‘“ 44Stejně Ho uráželi i bandité, kteří byli spoluukřižování s Ním.
45Od dvanácté hodiny polední nastala temnota po celé zemi až do třetí hodiny odpoledne. 46Kolem té třetí hodiny vykřikl z celé síly velikým hlasem: „ELI, ELI, LEMA, SABACHTHANI!!!“ To je v překladu: ‚Můj Bože, Můj Bože, proč jsi Mě opustil?‘ 47Když to slyšeli někteří z těch, co tam stáli, říkali: „Ten člověk volá Eliáše.“ 48A hned jeden z nich vyběhl, vzal houbu, naplnil ji zkyslým vínem, vložil to na rákosovou hůl a dal Mu napít. 49Ale ostatní říkali: „Nech Ho, ať uvidíme, zda přijde Eliáš a zachrání Ho.“ 50Avšak Ježíš znovu zvolal velikým hlasem a vypustil Svého ducha.
51A hle: Chrámová opona se roztrhla od vrchu dolů na dvě části. Země se zatřásla, pukaly skály a byly otevřeny hroby: 52Těla mnoha zesnulých svatých se probudila k životu. 53Vyšli z hrobů a po Jeho zmrtvýchvstání vstoupili do svatého města a zjevili se mnoha lidem. 54Tehdy setník a ti, kteří s ním hlídali Ježíše, uviděli to zemětřesení a všechno to, co se stalo. Řekli: „Pravda. Ten Ježíš byl Boží Syn.“
55Bylo tam mnoho žen, které se dívaly zpovzdálí. Ty ženy Ježíše následovaly z Galileje, aby Mu sloužily. 56Mezi nimi byla také Marie z Magdaly, další Marie (matka Jakuba a Josefa) a matka Zebedeových synů. 57Když nastal večer, přišel jeden bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. 58Ten přistoupil k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát rozkázal, aby mu to tělo vydali. 59Josef vzal tělo a zavinul ho do čisté lněné látky. 60Umístil ho do své nové hrobky, kterou nechal vytesat do skály. A ke vstupu do hrobky nechal přivalit veliký kámen. Pak odešel. 61Byly tam Marie z Magdaly a ta druhá Marie; seděly naproti hrobce.

Sobota po ukřižování

62Další den, který byl po dni příprav, se u Piláta sešli přední kněží a farizeové a řekli mu: 63„Pane, vzpomněli jsme si, jak ten podvodník řekl, když byl ještě naživu: ‚Po třech dnech vstanu z mrtvých.‘ 64Proto přikaž, ať je hrobka zabezpečena až do třetího dne, aby se snad nestalo, že by v noci přišli Jeho učedníci, ukradli Ho a řekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!‘ – a pozdější podvod bude horší, než dřívější.“ 65Pilát jim řekl: „Máte k dispozici stráž. Jděte a zabezpečte hrobku, jak umíte.“ 66Oni šli a zabezpečili hrobku tak, že zapečetili kámen a postavili k němu stráž.