Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Marek 15Soud nad Ježíšem

1Hned ráno se přední kněží, starší lidu a učitelé zákona s celým sanhedrinem poradili. Pak Ježíše spoutali, odvedli a vydali Pilátovi.2Pilát se Ho zeptal: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: To říkáš ty.“ 3Přední kněží proti Němu vznášeli mnoho obžalob. On však na nic neodpovídal.4A Pilát se Ho znovu zeptal: „Nic neodpovídáš? Hle: Vznášejí proti Tobě mnoho obžalob.“5Ale Ježíš již nic neodpovídal, takže se tomu Pilát divil.
6O svátcích jim propouštěl jednoho vězně, kterého si vyprosili.7S povstalci, kteří při povstání spáchali vraždu, byl ve vězení jeden člověk jménem Barabáš.8Zástup vykřikl k Pilátovi a začali si žádat to, co pro ně dělával. 9Avšak Pilát jim odpověděl: „Chcete, abych vám propustil krále Židů?“ 10Neboť rozpoznal, že mu Ho přední kněží vydali kvůli závisti. 11Avšak přední kněží podnítili zástup, aby jim raději propustil Barabáše. 12Pilát jim znovu odpověděl: „Co potom chcete, abych udělal Tomu, kterého nazýváte ‚král Židů‘?“ 13Oni znovu křičeli: „Ukřižuj Ho!“ 14Pilát jim řekl: „Vždyť co udělal špatného?“ Oni však ještě více křičeli: „Ukřižuj Ho!!“ 15Pilát chtěl vyhovět zástupu, a tak jim propustil Barabáše. A vydal jim zbičovaného Ježíše, aby byl ukřižován.
16Vojáci Ho odvedli na nádvoří paláce římského guvernéra a svolali celý vojenský oddíl. 17Oblékli Mu purpurový oděv, upletli trnový věnec a nasadili Mu jej na hlavu. 18Začali Ho zdravit: „Buď zdráv, králi Židů!“ 19A bili Ho do hlavy rákosovou holí, plivali na Něj, klekali na kolena a klaněli se Mu. 20Když se Mu dost naposmívali, svlékli z Něj ten purpurový oděv a oblékli mu Jeho vlastní roucho. Vyvedli Ho, aby Ho ukřižovali.

Ukřižování

21A přinutili jednoho člověka, který procházel kolem, Šimona z Kyrény (otce Alexandra a Rufa), aby vzal Jeho trám na kříž. Ten přišel ze své země. 22Dovedli Ho na místo zvané ‚Golgota‘, tj. v překladu ‚Místo lebky‘. 23Dali Mu napít víno smíchané s hořkou myrhou, ale On si to nevzal. 24Ukřižovali Ho a rozdělili si Jeho pláště. Metali o ně los, aby věděli, kdo si co vezme. 25Když Ho ukřižovali, bylo devět hodin ráno. 26Byl napsán nápis, na kterém byl důvod k Jeho obvinění: ‚KRÁL ŽIDŮ‘. 27Ukřižovali s ním také dva bandity, jednoho po Jeho pravici a druhého po levici. 28A naplnilo se Písmo: ‚Byl započítán mezi protizákonné lidi. 29Kolemjdoucí se Mu rouhali, kroutili hlavami a říkali: „Ha! Ty, který zničíš chrám a ve třech dnech ho postavíš, 30zachraň Sebe a sestup z kříže!“ 31Podobně se Mu posmívali také přední kněží a učitelé zákona. Říkali: „Jiné lidi zachránil, ale Sebe zachránit nedokáže. 32Ať nyní ten Kristus, král Izraele, sestoupí z kříže, abychom to uviděli a uvěřili.“ A ti, kteří byli s Ním spoluukřižováni, Ho také uráželi.
33Když nastala polední dvanáctá hodina, nastala tma po celé zemi až do třetí hodiny odpoledne. 34A v tu třetí hodinu Ježíš zvolal velikým hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani!!“ Tj. v překladu: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi Mě opustil?‘ 35Když Ho uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, říkali: „Hle: Volá Eliáše.“ 36Přiběhl jeden člověk, namočil houbu do zkyslého vína, nasadil to na rákosovou hůl a dal Mu napít se slovy: „Nechte Ho, uvidíme, zda Ho přijde Eliáš sundat z kříže.37Avšak Ježíš vydal veliký hlas, čímž naposledy vydechl. 38A chrámová opona se roztrhla od vrchu dolů na dvě části. 39Když uviděl setník, který stál naproti Němu, jak naposledy vydechl, řekl: „Pravda. Tento člověk byl Boží Syn.“
40Byly tam i ženy, které se dívaly zpovzdálí. Byla mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josese, a Salome. 41Ty Ho následovaly a přisluhovaly Mu, když byl ještě v Galileji. Bylo tam také mnoho dalších žen. Ty spolu s Ním vystoupily do Jeruzaléma.
42Když již nastal večer (byl den příprav, tj. den před sobotou), 43přišel Josef z Arimatie, vážený člen sanhedrinu. On sám také očekával Boží království. Přišel odvážně k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. 44Pilát se podivil, že už Ježíš zemřel. Zavolal si setníka a zeptal se ho, jestli už zemřel. 45Když se to od setníka dozvěděl, daroval Josefovi Ježíšovu mrtvolu. 46Josef nakoupil lněnou látku, sundal Ho z kříže, zavinul Ho do té lněné látky a položil Ho do hrobky, která byla vytesána do skály. A ke dveřím hrobky nechal přivalit kámen. 47Marie z Magdaly a Marie, matka Josese, pozorovaly místo, kde byl položen.