Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Skutky 25Pavlova obhajoba před Festem

1Když tedy Festus přijel do provincie, po třech dnech z Cesareje vystoupil do Jeruzaléma.2Přední kněží a židovští starší mu podali zprávu o Pavlovi.3Vybídli ho a prosili, aby vůči nim projevil přízeň a poslal ho do Jeruzaléma. Chystali spiknutí – chtěli ho na té cestě zavraždit.4Festus odpověděl, že Pavel je hlídán v Cesareji a on sám se chystá brzy vyjít na cestu do Cesareje.5„Ať tedy mezi vámi ti,“ řekl, „kteří mají moc, sestoupí se mnou. Pokud je na tom muži něco zvráceného, ať ho tam obžalují.“
6Nestrávil mezi nimi více než osm či deset dní, a pak sestoupil do Cesareje. Další den se posadil na soudní stolici a přikázal přivést Pavla.7Když přišel, stáli kolem něj Židé, kteří sestoupili z Jeruzaléma. Vznášeli proti němu mnohá těžká obvinění, která však nemohli dokázat.8Pavel se obhajoval: „Nijak jsem se neprohřešil proti židovskému zákonu, chrámu ani proti císaři.“9Festus se však chtěl příznivě zavděčit Židům a Pavlovi odpověděl: „Chceš vystoupit do Jeruzaléma a tam být o těchto věcech přede mnou souzen?“ 10Pavel řekl: „Stojím před soudnou stolicí císaře, kde mám být souzen. Židům jsem neublížil, jak to také sám dobře víte. 11Pokud jsem tedy někomu ublížil a udělal jsem něco hodného smrti – neodmítám zemřít. Pokud však neexistuje nic, z čeho mě tito lidé mohou obžalovat, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři.“ 12Tehdy Festus promluvil s radou a odpověděl: „Odvolal ses k císaři, k císaři také půjdeš.“
13Když uplynulo několik dní, král Agrippa a Bereniké sestoupili do Cesareje pozdravit Festa. 14Když tam strávili mnoho dní, Festus předložil králi ten případ týkající se Pavla. Řekl: „Je tu od Felixe zanechán jeden muž jako vězeň. 15Když jsem byl v Jeruzalémě, přední kněží a židovští starší mi o něm podali zprávu a žádali jeho odsouzení. 16Odpověděl jsem jim, že u Římanů není zvykem vydat nějakého člověka dřív, než má obžalovaný své žalobce před svou tváří a příležitost k ústní obhajobě proti jejich obžalobě. 17Když se tedy sešli zde, bez odkladu jsem se další den posadil na soudní stolici a přikázal jsem toho muže přivést. 18Když se proti němu postavili žalobci, nepřinesli žádný důvod k obvinění ze zlého činu, který jsem předpokládal. 19Měli však proti němu sporné otázky o jejich náboženství a o nějakém zemřelém Ježíšovi, o kterém Pavel tvrdil, že žije. 20Byl jsem v rozpacích, jak vést tu debatu. Řekl jsem mu, zda chce vystoupit do Jeruzaléma a tam být ohledně toho souzen. 21Ale Pavel se odvolal, aby byl hlídán až k důkladnému šetření od Augusta. Přikázal jsem ho tedy hlídat, dokud nebude odeslán k císaři.“ 22Agrippa řekl Festovi: „Také já bych si chtěl toho člověka vyslechnout.“ On řekl: „Zítra ho uslyšíš.“

Pavlova obhajoba před Agrippou

23Další den tedy přišli Agrippa a Bereniké s velkou okázalostí a spolu s veliteli vojsk a významnými lidmi toho města vstoupili do jednací síně. Festus rozkázal, aby přivedli Pavla. 24Festus řekl: „Králi Agrippo a všichni muži, kteří jste s námi přítomní: Vidíte tohoto člověka, za něhož se u mě přimlouval celý zástup Židů v Jeruzalémě i zde. Křičeli, že již nemá zůstat naživu. 25Já jsem však pochopil, že neudělal nic hodného smrti. Avšak tento člověk se sám odvolal k Augustovi. Usoudil jsem, že ho pošlu. 26Nemám o něm nic určitého, co bych svému pánu napsal. Proto jsem ho přivedl před vás a hlavně před tebe, králi Agrippo, abych po tvém posouzení měl co napsat. 27Vždyť se mi zdá nerozumné posílat vězně a nenaznačit důvod k obvinění.“