Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Petrova 5Zkoušky a pronásledování

1Starší lidi mezi vámi vybízím , spolustarší a svědek Kristových utrpení, který je účastníkem slávy, jež má být zjevena:2Paste stádo, které je mezi vámi. Nedohlížejte na něj z donucení, ale dobrovolně a podle Boha. Nedělejte to ziskuchtivě, ale odhodlaně;3nedělejte to jakoby z panování nad dědictvím, ale jako ti, kteří se stávají vzorem pro stádo.4Když se ukáže Vedoucí pastýř, vezmete nevadnoucí věnec slávy.5Stejně mladí lidé: buďte podřízeni starším.
A všichni se oblečte do vnitřní pokory jeden vůči druhému, protože ‚Bůh se staví proti povýšeneckým, ale poníženým dává milost.‘ 6Ponižte se proto pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v určený čas.7Každou starost vložte na Něj, protože On se o vás stará. 8Buďte střízliví. Váš oponent – ďábel – se prochází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.9Jemu se – pevní ve víře – postavte na odpor s vědomím, že stejná utrpení, která jsou na vašem bratrstvu, se dokončují po celém světě. 10Bůh veškeré milosti vás povolal ke Své věčné slávě v Ježíši Kristu. Když krátce snesete utrpení, on Sám vás připraví, utvrdí, posílí a položí na pevný základ. 11Jemu buď sláva a síla na věky věků. Amen.

Závěr

12Napsal jsem vám krátce prostřednictvím Silvána, kterého pokládám za věrného bratra. Napomínám vás a důsledně vám dosvědčuji, že taková je pravdivá Boží milost; v ní stůjte. 13Pozdravuje vás spoluvyvolená církev, která je v Babylóně; a Marek, můj syn. 14Pozdravte se navzájem políbením lásky. Pokoj s vámi se všemi, kteří jste v Ježíši Kristu. Amen.